Bemutatkozik a Károlyi

Mottónk: „Hagyomány és korszerű műveltség”


Intézményünkben, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban komplex nevelő és oktató munka folyik. A hangsúlyt a nevelésre helyezzük, mert hiszünk abban, hogy a nevelt ember oktatható, fordítva ez nem lehetséges.

Pedagógiai programunkban megfogalmazott alapelveink összhangban állnak iskolánk névadójának életútjával. Károlyi István gróf a reformkorban a nemzeti hagyományokat ápolta, ugyanakkor az új Magyarországot építette. Ennek a teremtő akaratnak köszönheti városrészünk, Újpest is, a létét.

Arra törekszünk, hogy diákjaink az időtálló eszmék, az értékeket hordozó, előző generációk által felhalmozott tudás mellett a legkorszerűbb ismereteknek is birtokába jussanak. Ezáltal olyan műveltséget szerezzenek, mely elengedhetetlen a mai felnövekvő fiatal nemzedék számára.

Az egyéni törődés mellett kiemelt szerepet szánunk a családdal való szoros kapcsolattartásnak, mivel hisszük, hogy hosszú távú, tartós eredményeket csak közösen tudunk teremteni.

A gimnázium egyik legfontosabb célja, hogy felkészítsen az egyetemi, főiskolai tanulmányokra. A sikeres felvétel érdekében arra ösztönözzük és készítjük fel tanulóinkat, hogy minél többen tegyenek emelt szintű érettségi vizsgát.

Az idegennyelv-oktatás kiemelt hangsúlyt kap intézményünkben, emelt óraszámban, korszerű módszerekkel, nyelvvizsgáztatásban gyakorlott kollégák irányításával készítjük fel tanítványainkat nyelvvizsgákra. Fakultációink 11. évfolyamtól elsősorban a tehetséggondozást, az emelt szintű érettségi vizsgákra történő felkészülést szolgálják.

Különös figyelemmel kezeljük a diákok informatikai műveltségének gyarapítását. A 9-10. évfolyamon lehetőséget biztosítunk az ECDL vizsgára valófelkészüléshez.

Emlékezetes diákévek

Fontos teret szánunk az iskolai közösségek építésének, évfolyami és tagozati szinten is.
Tanulóinkra tartalmas diákévek várnak: gólyabál, táborok, diákönkormányzat által szervezett rendezvények, szalagavató bál színesítik a diákéletet.
A sok fellépési lehetőség, a Károlyi Pódium és az iskolai ünnepségek tág teret engednek a tehetség kibontakozásához.


A korszerű tudás elsajátítása

Iskolánk tantestülete a legkorszerűbb ismereteket közvetíti a tanulók felé. Nem a lexikális tudás átadása a cél: a diákokat eljuttatjuk az önálló ismeretszerzés, tájékozódás és az összefüggések önálló feltárásának szintjére, melynek segítségével képessé válnak a véleményformálásra és cselekvésre. A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott ismeretek átadása mellett hangsúlyt fektetünk az egyes kompetenciaterületek fejlesztésére. A hagyományos pedagógiai témakörökön túl tanulóink számára önismereti foglalkozásokat, múzeumi órákat, városismereti sétákat szervezünk.

A 9-10. év, az „alapozó szakasz” lehetőséget nyújt diákjainknak arra, hogy megismerkedve a természettudományos tárgyakkal, humán területekkel, művészetekkel és a nyelvekkel, eldönthessék, miben szeretnének elmélyülni, milyen tantárgycsoportból kívánnak magasabb szintű tudás birtokába jutni.
Ezt követően, a 11. és 12. évfolyamon egyéni választás szerint - fakultáció keretében - készülhetnek fel tanulóink az emelt szintű érettségi vizsgákra magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból és az első idegen nyelvből. A kötelező érettségi tantárgyakon túl biológia, kémia, fizika, földrajz, testnevelés, rajz és informatika tantárgyakból is lehetőség nyílik emelt szintű érettségi előkészítőkre járni.


A 2015-2016-os tanévben is két gimnáziumi osztályt indítunk:

Mindkét osztály általános tantervű, csak a nyelvórák szervezésében van különbség.


tagozati kód: 01, OM szám: 034863

Emelt óraszám angol nyelvből hetente 5 órában

A tagozatra felvettek angol nyelvet tanulnak majd emelt óraszámban. A 01-es kódszámra csak olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában ezt a nyelvet kezdték elsajátítani. A második idegen nyelv a német, amit kezdő szintről tanulnak a diákok. A tagozatra összesen 45 főt veszünk fel.

tagozati kód: 02, OM szám: 034863

Emelt óraszám német nyelvből hetente 5 órában 

A tagozatra felvettek német nyelvet tanulnak majd emelt szinten. A 02-es kódszámra csak olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában ezt a nyelvet kezdték elsajátítani. A gimnáziumi tanulmányok megkezdésekor belép második nyelvként az angol, amit kezdő szintről tanulnak a diákok. A tagozatra összesen 15 főt veszünk fel.

A két tagozatra felvett tanulókból két osztályt szervezünk, 30-30 fővel.


A 9. évfolyamra felvételizők esetében a pontszámítási eljárás a következő:

1. Figyelembe vesszük a hozott pontokat: a tanulónak magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, valamint az idegen nyelv tantárgyak és ezen felül egy szabadon választott természettudományos tárgy jegyeiből számítjuk a pontjait. (Magyar esetében az irodalom és a nyelvtan átlagát számoljuk, a természettudományos tárgy pedig lehet a földrajz, a biológia, a kémia vagy a fizika. Az ötödik tárgy esetében azt vesszük figyelembe a pontszámításkor, amelyik a tanuló számára a legkedvezőbb, azzal a megkötéssel, hogy 7. évfolyam végén és 8. évfolyam félévkor is ugyanazt a tárgyat számítjuk be. (Kérjük, hogy a jelentkezési lapon mind a négy természettudományos tárgyat tüntessék fel).
2. A központi írásbeli feladatlapok eredményeit iskolánk is kötelező jelleggel beszámítja.
A tanulók a két tárgyból 50-50, azaz összesen maximum 100 pontot érhetnek el.
3. Szóbeli felvételi elbeszélgetésre a központi írásbeli dolgozatok kijavítása után, a hozott pontok ismeretében hívjuk be a tanulókat. (Nem minden jelentkezőt hívunk be szóbeli vizsgára, csak azokat, akiknek a hozott pontok és az írásbeli dolgozatok alapján esélye nyílik a felvételre).
Szóbeli elbeszélgetésen maximum 50 pont adható.
• 25 pont kapható az általános műveltséget (történelmi, irodalmi, művészeti, természettudományos ismereteket) felmérő kérdéssorra.
• 15 pont kapható az idegen nyelvi ismeretekre, angol vagy német nyelvű beszélgetés alapján. (A célnyelvű beszélgetés témakörei az iskola honlapjáról elérhetőek lesznek. )
• 10 pont kapható a kommunikativitásra.

Összesen tehát 200 pont szerezhető a felvételi folyamatban.

Rangsorolás
Amennyiben több felvételiző azonos pontszámot ér el, abban az esetben a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek a felvételi eljárás során. Iskolánk alapító okiratában foglaltaknak megfelelően fogadjuk a sajátos nevelési igényű, gyengénlátó, érzékszervi, más egészségügyi problémával küzdő tanulókat. Szempontként jelenhet meg döntésünkben az is, ha két azonos pontszámú tanuló közül valamelyiknek testvére már károlyis diák.
Azok a nyolcadik évfolyamos tanulók, akik a 2013-2014. tanévben már az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium diákjai, csak abban az esetben maradhatnak az iskola 9. évfolyamos diákjai, ha eleget tesznek a Pedagógiai programban rögzített felvételi követelményeknek. 

Az írásbeli felvételi vizsga:

Jelentkezőinktől elvárjuk a központi írásbeli felvételi vizsgán való részvételt. Ezt bármelyik - Kormányhivatal által megjelölt- iskolában megírhatják, a kiértékelt feladatlap eredményeit elfogadjuk. 

Szóbeli felvételi vizsga:


Sok sikert kívánunk a felvételi eljárás során minden nyolcadik évfolyamos diáknak. Várjuk a jelentkezésüket és készülünk a személyes találkozásokra.

 

Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium tantestülete 

Megjegyzés: Iskolánk alapítványa feladatlap-megoldó szakkört szervez.

A jelentkezési lap letölthető az alapítvány fül- alól.