Újpesti Károlyi István

Általános Iskola és Gimnázium

2016. Erasmus+ Projekt

Navigare Necesse Est

 

Alapinformációk:

    projekt futamideje: 2016. június 1- 2017. május 31. 

    elnyert összeg: 30.986,-EUR a benyújtott pályázat szerinti, 100% támogatás

    tartalma: 12 mobilitás

    tevékenységek: tanártovábbképzés és job-shadowing tevékenység

    tevékenységek részletezve:

  •     9 külföldi tanártovábbképzés:
  •     2 Németországban,
  •     7 Angliában,
  •     3 szakmai látogatás céljával Dániában

    projekt szakmai felelősei, döntéshozók:

  •     Hirmann László intézményvezető
  •     Szentiványi-Szeles Beáta projekt koordinátor

    az EU képviseletében eljáró intézmény: Tempus Közalapítvány

    ellenőrzés, jogi felügyelet: Tempus Közalapítvány

    pénzügyi végrehajtás, felügyelet, dokumentáció:

        KLIK IV. kerület Tankerülete, Pénzügyi osztály

 

 

 

A "NAVIGARE NECESSE EST" projekt összefoglalása:

 

    A pályázati munkacsoport a pályázatírás szakaszában határozta meg az egész szervezetre jellemző intézményi

    szükségleteket. A szükségletek―tevékenységek―eredmények―hatások meghatározásánál egy koherens

    rendszer kialakítására törekedtünk.

 

I., SZÜKSÉGLETEINK 4 fő területe:

    1. Helyzet-meghatározás és önazonosság az európaizálódó köznevelési rendszerben a következők

    feltérképezésével:

        a, harmonizál-e jövőképünk, küldetésünk, és ha igen, milyen mértékben egy jellemzően európai

            intézményével,

        b, milyen szervezeti kultúra illeszkedik a sikeres európai polgárok neveléséhez leginkább,

        c, hol tartunk az „európaizálódás” folyamatában.

 

    2. Szakmai együttműködés a tanulási esélyek, tanulási stratégiák sikeréért az idegen nyelv

    elsajátítása terén a következők révén:

        a, az egyéni tanulási stratégiák támogatása;

        b, mentorálási tevékenység;

        c, a méltányosság szempontjának érvényre juttatása;

        d, játékos, vidám, alternatív tanulásszervezési módszerek alkalmazása;

        e, a papír-alapú tankönyv mellett a diákokat jobban inspiráló, korszerű eszközök, például drámapedagógia

            alkalmazása;

        f, a tantárgyi koncentráció erősítése.

 

    3., Méltányosság és egyenlőség elvén alapuló tanulási környezet megteremtése, azáltal, hogy

        ismereteinket és módszereinket gazdagítjuk a teljes értékű európai polgárok neveléséhez

        az egyéni versus közösségi tanulás relációjában

 

    4., Pedagógusszerepek változásának megsegítése a család és az iskola vonatkozásában a

        következők feltérképezésével:

        a, a nyitott intézménnyé válás folyamata;

        b, hogyan táplálhatja a tanulási folyamatot a szülők―diák―pedagógus kapcsolati háromszög érzelmi

            dinamikája;

        c, az iskola alapértékei és a család elvárásai rajzolta függvények metszéspontja hol található a hazai és az

            európiai koordinátarendszerben.

 

 

II., A célokat kétfajta TEVÉKENYSÉG révén szándékozunk elérni:

    1., Tanártovábbképzés:

        A 14 tagú nyelvi munkaközösség 7 tagjának, a humán és reál munkaközösségek 1-1 tagjának 2-hetes

        tanártovábbképzése révén Angliában, és Németországban. A mobilitásokban résztvevők oktatási

        tevékenysége és a kurzustematikák tartalma által a programnak az intézmény minden tagozata

        haszonélvezője. A kiválasztott kurzusok tematikái teljes mértékben harmonizál az egyes kollégák

        szakmai céljával, az intézményi célokkal és egymással is komplementer viszonyban állnak.

        A mobilitások 2016 júliusában és augusztusában valósulnak meg.

 

    2., Job-shadowing tevékenység:

        Mivel a szükségleteinkként definiált négy terület mindegyikéhez választ nyerünk egy partnerintézményben

        realizálandó iskolalátogatás tevékenységtől. Iskolánk háromtagú köznevelési szakértőkből és

        szaktanácsadóból álló delegációja job-shadowing szándékával a Nykoebing Katedralskolet keresi fel

        2016. októberében.  A szakmai látogatás során óramegfigyelések, interjúk és kérdőívek segítségével

        gyűjtünk a nyelvoktatásra, az egyéni és közösségi tanulásra, a méltányosság érvényesülésére,

        a tanár―diák―szülő kapcsolatrendszerre vonatkozó információt.

 

III. A mobilitások EREDMÉNYE:

    A résztvevők szerzett kompetenciája és a megszerzett európai értékek révén megvalósulnak:

        1., szakmai fejlődés: új, alternatív módszerek és ismeretek bevezetése;

        2., előrelépés az adaptív és inkluzív szemléletben minden tagozaton;

        3., az egyéni tanulási stratégiák kialakítása a szülők és diákok bevonásával;

        4., hatékony szakmai együttműködés a nyitott intézménnyé válásért;

        5., szakmai ismeret a brit, német és dán oktatási rendszerekről;

        7., inter-, és multikulturális szakmai kapcsolatok kiépítése;

        8., nemzetközi együttműködések megalapozása.

 

IV. A folyamat intézményre gyakorolt HATÁSAI:

        1., előrelépés az adaptív, inkluzív pedagógiában mellett,

        2., a méltányosság és esélyegyenlőség szempontjainak napi szinten megvalósuló érvényre juttatása,

        3., minőségi előrelépés a nyelvoktatásban,

        4., a korszerű pedagógiai módszerek iránti fokozott érdeklődés tantestületi szinten,

        5., a tanulmányi eredmények mérhető javulása az egyéni tanulási stratégiák alkalmazása révén,

        6., az Europass önéletrajz és az európai tanúsítványok megismerése és alkalmazása a gimnazisták körében,

        7., nagyobb nyitottság a korszerű pedagógia iránt tantestületi szinten.

 

    A disszeminációs tevékenység révén a tanulási eredmények, hatásaik és a pályázati program népszerűsége

    széles körű terjesztése garantált.

 

 

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ

 

SUMMARY

    The following chapter entails a brief summary of 2016 Erasmus+ project entitled "NAVIGARE NECESSE EST”

    to be realized by the project team of Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium.

 

    Our institutional needs were derived from the force-field of the theoretical triangle of:

        a, the European educational policies,

        b, the objectives of newly reformed Hungarian education system,

        c, and the institutional pattern of our organization.

 

    We sketched the chain of OBJECTIVES-ACTIVITIES-EFFECTS-IMPACT, in harmony with the logical framework

    system, to gain a COHERENT MODEL for our project.

 

The quintessence of the project:

I., The 4 areas of institutional OBJECTIVES include

    1. Defining our position in the process of meeting the European educational standards by

    answering the following interrogatives:

        a,  Where are we located in the process?

        b, Raising successful European citizens: What kind of vision/ organizational culture serves this purpose

            the most?

        c, To what extent are our vision and mission similar to those of European institution?

 

    2. Creating professional cooperation among staff to improve learning strategies, learning success

    in the field of foreign language acquisition, by aiming at

        a, supporting individual learning strategies,

        b, providing teacher mentoring,

        c, ensuring equity,

        d, creating a playful, motivating learning environment,

        e, exploring and using new teaching methods, eg. drama pedagogy, versus books,

        f, enhancing the importance of the epochal mission of multicultural education.

 

    3., Finding the ways of creating equity in the learning environment by investigating the aspects of

        individual versus community learning in relation to equity.

 

    4., Exploring the new teacher roles and challenges in the dimension of school-society, by carefully

    examining

        a, the process of becoming an open institution,

        b, the ways the teacher-student-parent relationship defines and influences the learning process,

        c, the intersections of school values and social expectations in Hungary and Europe.

 

 

II., The organizational needs can be reached by the following ACTIVITIES:

    1., Teacher Training

        7 members of the 14-member panel of foreign language teachers, 1-1 member of the panel of humanities

        and sciences were selected by consensus to attend teacher training courses taking place in England and

        Germany. Since the range of affected students include students from every single grade, the entire

        organization is sure to benefit from the process. The course syllabi and the organizational needs interrelate.

        The selected courses are as follows:

            *Auffrischungskurs: Methoden und Sprache

            *Better English For Teachers

            *Drama in the Secondary Classroom and Theatre Studies

            *Expert Teaching

            *How to be a Teacher Trainer

            *More English for Teachers

            *Methodology and English Language for Primary Teacher

    The mobilities take place in July and August, 2016.

    2., Job-shadowing activity

        Evidently,  a school visit at Nykoebing Katedralskole in Denmark will provide answers to our inquiries in the

        four fields of our needs. A 3-member delegation of our institution-comprising of school inspectors and

        advisors visist the institution in autumn, 2016. A series of pre-planned class observation, job-shadowing

        activities, interviews and the data collecting with the use of questionnaires will be executed at the

        institution in which 720 students enjoy the support of 85 teachers.

 

III., The IMPACT of the mobilities:

    1. professional development,

    2. improvement in adaptive, inclusive educational approach,

    3. successful individual learning strategies,

    4. new perspectives on teaching,

    5. more effective teaching,

    6. new inspiration and enthusiasm for teaching,

    7. greater knowledge of British, German and Danish Education Systems,

    8. greater inter-cultural awareness.

 

IV.. The expected EFFECTS of the project on the institution are:

    1. devotion to acquiring an adaptive, inclusive school environment,

    2. ensuring equity in our classrooms,

    3.  better results in language acquisition,

    4. the quality improvement of language teaching,

    5. successful individual and community learning,

    6. more extensive use of Europass CV and  European certificates among our secondary department pupils,

    7., open-mindedness.

 

        The circle of organizational needs and the related activities are in harmony, they ensure the success of the

        project. By the wide range of dissemination the effects of the project are multiplied. The positive outcomes

        do not only affect the organization and the quality of the education of 867 students by our 72 devoted

        colleagues, but by the participation of our school inspectors and the planned publication in a national journal

        a wider audience counting thousands of the educational profession is to benefit.

 

    Kurzusok ismertető I.

    Kurzusok ismertető II.

 

Szakmai beszámolók

I., Szakmai Továbbképzés Cambridgeben:

Résztvevő neve:

Szentiványi-Szeles Beáta

Mobilitás időpontja:

2016. július 3.-16., 14 nap

Helyszíne:

Cambridge, Nagy-Britannia, BELL―Homerton College

Továbbképzés címe:

Expert Teaching, azaz Professzionális tanítás

 

    A nagy múltú BELL tanártovábbképző intézmény két hetes kurzusán vehettem részt. A továbbképzés

    helyszíne a Cambridge University Homerton College volt. A kint tartózkodásom időpontjában mindösszesen

    5 tanártovábbképzés zajlott, 17 ország 55 résztvevőjével. Az Expert Teaching kurzuson 4 pedagógus vett

    részt: egy olasz intézményvezető, egy argentin intézményvezető, egy argentin vezető tanár és jómagam.

    A csekély létszám mindvégig biztosította a kurzustematika nagyon alapos teljesítését és személyre szabott

    értelmezését. Jacquieline Douglas vezette a képzést.

    A továbbképzés  tematikáját Hattie professzor kutatási eredményeire alapozták. Az ausztrál származású

    John Hattie oktatáskutató professzor bizonyítékon alapuló kvantitatív kutatási módszerekkel 15 év, 80 millió

    diákot érintő kutatási eredmény meta-analízisét végezte el, több mint 500.000 adat feldolgozásával. Arra a

    kérdésre kereste a választ, milyen eszközök és módszerek a leghatékonyabbnak a tanulói teljesítmény

    növelésében. A képzésen a Visible Learning, a Látható Tanulás című művével foglalkoztunk mélyrehatóan.

    Az első héten meghatároztuk, mi a különbség a több éves rutinnal rendelkező pedagógusok és a professzionális

    pedagógusok között. Foglalkoztunk azzal, mérhető-e, igazolható-e, hogy a tanulás folyamata megvalósul egy

    tanórán, s milyen módszerekkel növelhető a tanulás hatékonysága. Hattie professzor 500.000 tanulmányt

    vetett össze a tanulás támogatás lehetséges módjainak elemzésére. A leghatékonyabbnak bizonyuló 90

    módszert érintőlegesen megismertük. A második héten a brit oktatási rendszerben alkalmazott, Hattie

    rangsorában igen magas hatékonysági index-szel megkülönböztetett módszereket vettük sorra.

    Örömmel éltem meg, hogy lehetőségünk nyílt kipróbálni az elméletben megismerteket, ún. mikro tanítási

    helyzetekben. Az alapképzést kiegészítendő két délelőtti vendégelőadó is gazdagította a programot.

    Emellett minden délután lehetőségünk volt módszertani workshopok, előadások látogatására is.

 

    A BELL képzőintézmény több ingyenes és számos önköltséges kulturális programot szervezett a résztvevők

    számára. A kirándulásokon és közös programokon örömmel vettem részt. Úgy érzem szakmailag és emberileg

    is gazdagodtam a cambridgeben töltött kép hét által. Nagyon hálás vagyok az Erasmus programnak, hogy

    olyan pályázati lehetőséget biztosít, amelynek elsődleges haszonélvezője a pályázó pedagógus és a minőségi

    szakmai képzés gyümölcseit a tanteremben is „szüretelhetjük”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II., Szakmai Továbbképzés Southamptonban:

Résztvevő neve:

Piczil Enikő

Mobilitás időpontja:

2016.07.03.-07.16.

Helyszíne:

Southampton

Továbbképzés címe:

Drama in the Classroom

 

    A kurzus a drámapedagógia fontosságát mutatta be mint a személyiség fejlesztés egyik hatékony eszközét,

    valamint az idegen nyelvi órák kommunikációjának eredményességéhez adott új szemléletet és sok ötletet.

    A képzés gyakorlati jellegű volt, nem előadások sorozata volt, hanem a feladatokat együtt oldottuk meg, és

    mutattuk be az eredményt a többieknek, megosztottuk egymással a véleményünket és tapasztalatainkat.

    Ez számomra kivételesen érdekes volt, hiszen a csoport sok nemzetiségből tevődött össze.

    Betekintést kaptunk az éppen aktuális színházi trendekről, ennek keretén belül 3 színházlátogatás is szerepelt

    a programban, kiemelném Emma Rise rendezésében a Macbeth előadást a Globe színházban.

 

    A dráma, mint tantárgy helyet kap több középiskola tanmenetében. Egy iskolalátogatás alkalmával órákon

    vehettünk részt, ahol a diákok a színjátszás fortélyait és az irodalmi művek elemzését tanulták éppen.

    Az eltérő kulturális közeg és a szemlélet, ahogyan az irodalmat interaktív módszerekkel tapasztalják meg a

    diákok nagyon újszerű volt számomra.

 

 

III., Szakmai Továbbképzés Regensburgban:

Résztvevő neve:

BOÉR BOGLÁRKA ENIKŐ

Mobilitás időpontja:

2016. július 17.-30., 14 nap

Helyszíne:

Regensburg, Németország ― Horizonte Tanártovábbképző Intézmény

Továbbképzés címe:

Auffrischungskurs: Methoden und Sprache (Nyelvi és módszertani tanfolyam)

 

    A regensburgi Horizonte nyelvtudományi intézetben vettem részt képzésen 2 hétig. Párhuzamos több

    nyelvtanfolyam zajlott az intézményben valamint egy kifejezetten némettanároknak szóló továbbképzés,

    melyen én is részt vettem. Összesen 10 fő volt a csoportban, a magyar résztvevőkön kívül cseh, bolgár

    és olasz társaink voltak. Ez a létszám ideálisnak bizonyult, hogy a tevékenységek kommunikatívak

    legyenek ugyanakkor egyéni igényekhez is igazodjanak. A foglalkozások családias felszabadult légkörben

    zajlottak.

 

    A kurzus a következő képpen épült fel:

    Délelőtt 9- 12.30 között nyelvi fejlesztés zajlott és mindig ugyanaz a tanár vezette. Délután 13.30-tól 15.30-ig

    módszertani workshopok voltak minden nap egy-egy újabb oktatóval, akik területeiknek elismert szakemberei.

    A délelőtti foglalkozásoknak az elsődleges célja volt, a résztvevők nyelvtudását aktualizálja és gazdagítsa,

    de ez összekapcsolódott az aktuális társadalmi jelenségek megismerésével és az a különböző országokban

    tapasztalható hasonló folyamatok megvitatásával. A napi sajtóban megjelenő írások kapcsán bővítettük a

    szókincsünket és megvizsgáltuk a nyelvtani jelenségeket, amelyeket aztán külön is gyakoroltunk.

    Ugyanakkor ezek a szövegek vitaindítóak is voltak, alkalmat adva a párbeszédre német nyelven. A témák

    között szerepelt a menekültválság, a nők helyzete, oktatási rendszer, a menekült gyerekek integrálása az

    iskolai rendszerben, az újraegyesített Németországban az ’régi’ és az ’új’ tartományok közötti különbségekről

    társadalmi és kulturális szempontból, a fiatalok körében tapasztalható trendekről, könyv- és filmajánlókról.

 

    A délutáni módszertani foglalkozások is jól tervezettek és hasznosak voltak. Különösen tetszett, hogy minden

    foglalkozást külön oktatók tartottak, akik a témájuk szakértői voltak. Praktikus, a mindennapi oktató

    munkába jól hasznosítható módszereket és gyakorlatokat ismertünk meg. Különösen érdekesnek találtam

    a ’Mozgásos tevékenységek a tanításban’, illetve a ’Zene a tanításban’ és az ifjúsági slang-el kapcsolatos

    foglalkozásokat. Mindenhez sok nyomtatott anyagot és internetes linkeket kaptunk.

 

               

Résztvevő neve:

Friczné Rausch Katalin

Mobilitás időpontja:

2016. július 17-30.   14 nap

Helyszíne:

Regensburg, Németország ― Horizonte Tanártovábbképző Intézmény

Továbbképzés címe:

Auffrischungskurs: Methoden und Sprache

Módszertani és nyelvi ismeretek felfrissítése, megújítása

 

    Németország déli régiójának egyik ún. „ékszerdobozában”, a Világörökség részeként ismert Regensburgban

    vettem részt egy kéthetes nyelvi és módszertani továbbképzésen 2016. július 17-től 30-ig. A Horizonte

    Nyelviskola, mely a hangulatos óváros centrumában volt, nem csak a képzést, hanem a szállást is biztosította

    ugyanabban az épületben, mely ezáltal nagyon kényelmes volt számunkra. A város történelmi szépsége,

    állandó pezsgése a több tízezer egyetemistával rögtön magával ragadott, kitűnő hátteret biztosítva a

    tanuláshoz. 

    A képzés optimális, 10 fős nemzetközi csoportban zajlott, melyben az 5 magyar anyanyelvű tanáron kívül

    3 cseh, 1 olasz és 1 bolgár résztvevő volt. Már az első órákon zajló beszélgetések során nemzetközi

    összehasonlítást végeztünk az iskolarendszer és az érettségik tekintetében.

    A kurzus tematikája jól felépített, logikus tervezésen alapult. A délelőtti órákon szókincsbővítésre,

    beszédkészség fejlesztésre, nehezebb nyelvtani feladatok megoldása került sor. Az általunk választott

    beszédtémákat különböző módszerekkel, változatos formában dolgoztuk fel, prezentációkat,

    élménybeszámolókat is tartottunk. A délutáni órák kimondottan érdekesek voltak, foglalkoztunk

    ország-ismerettel, kreatív írással, módszertani változatos gyakorlatokkal, példákat kaptunk arra, hogy

    lehet megfelelően motiválni a diákokat. Különösen tetszett a zene és a mozgás alkalmazása az

    órákon, mint motiváló tényezők.

    Megismerkedtünk a legnépszerűbb német termékekkel, specialitásokkal (kóstolót is kaptunk belőlük).

    A német fiatalok leggyakrabban használt trendi kifejezéseit saját magunknak kellett az utcán összegyűjtenünk,

    kisebb interjúk formájában. Kommunikációorientált, kellemes légkörben zajló órák részesei lehettünk.

    Szabad időnkben feltérképeztük a várost, látogatást tettünk a BMW-gyárban, a Kneitinger sörfőzdében,

    megnéztük Bamberget és a híres Weltenburgi kolostort, hajóztunk a Duna szurdok által övezett részén és

    összehasonlítottuk a bajor kocsmákat is, ahol a leghatékonyabb közösségépítésre, szókincsbővítésre és

    beszédkészség fejlesztésre került sor.

    Az autentikus nyelvi eszközök révén a képzés során azt kaptam, amit vártam, országismereti,

    módszertani és nyelvi felfrissítést, megújulást, kiegészítve nemzetközi tapasztalatszerzéssel.

 

Galéria

 

IV.,Nyelvtanfolyamok Pedagógusoknak Exeterben:

Résztvevő neve:

Gombos Tünde

Mobilitás időpontja:

2016. július 24. - augusztus 6.

Helyszíne:

Exeter, Nagy Britannia

Továbbképzés címe:

Better English For Teachers

 

    Exeterben, az International Projects Centre Better English for Teachers kurzusán vettem részt.

    Az IPC angol nyelvi képzéseket indít a nyelvet legalább alapszinten beszélő pedagógusok számára.

    A kurzus célja a már meglévő angol nyelvi ismeretek mozgósítása és azok gyakolati alkalmazása

    a mindennapi kommunikáció során, a különböző élethelyzetekben való nyelvi megnyilvánulások fejlesztése,

    a passzív szókincs aktiválása, a globális szövegértés fejlesztése, illetve szókincsbővítés volt.

    A kurzus sokrétű és szerteágazó tartalma lehetőséget biztosított a különböző programok során és különféle

    szituációkban új és praktikus ismereteket szerezni. A csoportban 11 kollégával dolgoztunk-tanultunk

    együtt, akik Lengyelországból, Olaszországból, Németországból érkeztek. A csoport trénere Doug Pollock volt,

    aki nagy gyakorlattal rendelkezett a külföldi diákok képzésének terén. A 2 hét tematikájában, amely 50

    órányi külső és belső helyszínen történő képzés volt,  a tantermi csoportmunka mellett közös szabadidős

    programok és kirándulások is szerepeltek, amelyek lehetőséget biztosítottak nemcsak a nyelvgyakorlásra,

    hanem a kulturális ismeretszerzésre is. A tantermi munka során nagy hangsúlyt fektetett az oktató az

    interaktivitásra, a csoporton belüli kooperációra, így az egymástól való tanulás is kiemelt szerepet  

    kapott a két hét folyamán. A képzés során a grammatikai ismeretek mellett a kiejtés, a különböző

    élethelyzetekben használható szerkezetek, fordulatok alkalmazására, az előadókészség fejlesztésére is

    sor került. A kurzuszáró prezentáción önálló előadásban kellett összefoglalni az Angliában és a

    kurzuson szerzett tapasztalatainkat angol nyelven, amelyre személyre szóló értékelést is kaptunk.

 

 

Résztvevő neve:

Ollé Tamás

Mobilitás időpontja:

2016. 07. 11.-2016. 07. 22.

Helyszíne:

Exeter, Nagy-Britannia

Továbbképzés címe:

Better English for Teachers

 

    Továbbképzésem az exeteri IPC (International Projects Centre, 7 Colleton Crescent, Exeter,) szervezésében

    valósult meg. A kurzus két hete alatt egy nemzetközi (lengyel, török, görög, magyar, francia) tanárokból

    álló csoport tagjaként fejleszthettem angol nyelvi tudásomat. A tanfolyam alatt a tantermi órák mellett szinte

    minden nap részt vehettünk különböző, az iskola által szervezett programokon. Így ismerkedhettünk a város

    történelmével, nevezetességeivel, közös felfedezhettük a környező településeket illetve részt vehettük egy

    kiránduláson is. A szervezők esti közös programokat – ételkóstolás, pub látogatás is szerveztek.

 

Résztvevő neve:

TAKÁCS JUDIT

Mobilitás időpontja:

2016.07.24-07.31  7 NAP

Helyszíne:

IPC EXETER

Továbbképzés címe:

BETTER ENGLISH FOR TEACHERS

 

    A fent nevezett továbbképzés olyan tanárok számára került meghirdetésre, akik legalább A2-B1-es szinten

    beszélik az angol nyelvet, ezért nyilvánvalóan nem angol tanárok, de valamilyen szinten használják

    nyelvtudásukat az oktatásban. Rám ez a profil több szempontból  is illett, mivel közepes szinten értek és

    beszélek angolul, német nyelvtanár vagyok és szakértőként képes vagyok angol nyelvű portfóliót is értékelni

    tanfelügyelet vagy minősítés céljából. Emellett fontossá vált számomra, hogy az írásbeliség és az olvasott

    szöveg értése mellett szóbeli kifejezőkészségemet javítsam, hiszen intézménylátogatási projektben is

    részt vettem Dániában, ahol az általam beszélt német nyelv mellett fontosnak találtam a mindenki által

    beszélt angol nyelv erősítését a jobb kommunikáció érdekében. A tanfolyam az elvárásaimnak

    megfelelő volt. 14 fős pedagógus csoportban, kellemes hangulatban, változatos körülmények között

    tanultunk Exeterben, a Homestay elhelyezésnek köszönhetően reggeltől estig az angol nyelvet használva

    tölthettem 7 napot.

    A tanfolyam egésze a pozitív megerősítésről szólt. A passzív szókincsünk aktiválása ,nyelvtani ismereteink

    kommunikáció központú felelevenítése mellett szervezett kulturális esteken és kirándulásokon

    vehettünk részt, ahol természetesen a  program egésze angol nyelven zajlott.

    Nyelvtanárként külön figyelemmel kísértem oktatónk módszereit, hiszen kezdettől láttam, hogy ezt

    a saját tanítási gyakorlatomba is át tudom ültetni. Második idegen nyelvet tanító középiskolai (német)

    tanárként egyébként is ideje volt átértékelnem az általunk használt módszereket, hiszen egyre nehezebb

    velük motiválni a mai, kizárólag az angol nyelv iránt érdeklődő tanulókat.

    Elmondhatom, hogy új módszertani ismereteim birtokában játékosabb, kommunikatívabb módszereket

    kezdtem el alkalmazni, jobban tudok ösztönözni a megszólalásra, kommunikativitásra az óráimon és

    diákjaimtól több alkalommal hallottam óráim végén, hogy „ de jó volt ez az óra, de gyorsan elröpült az idő” .

    Már ennyi pozitív hozadékkal is elégedett lennék, de saját nyelvismeretem mélyítése nagyban megkönnyítette

    a novemberi job shadowing során a vendéglátó intézmény életébe való betekintést és a dán

    kollégákkal való együttműködést.

 

                                                            

Résztvevő neve:

Várhalmi Márta

Mobilitás időpontja:

2016.július 17-30.

Helyszíne:

Canterbury- Nagy Britannia

Továbbképzés címe:

Methodology and English for Primary Teachers

Módszertani és nyelvi képzés általános iskolásoknak

 

    2016 nyarán Canterburybe utaztam azzal a céllal, hogy a jelenleg tanított alsós korosztály számára

    újszerű tanítási módszerekkel gazdagodjak, illetve azért is, hogy angol nyelv használatában magabiztosabban

    mozogjak a jövőben.

    Canterbury város egyetemén működő Pilgrims tanárképző csapatának Methodology and English Language

    for Primary teachers képzése ezt a célt hivatott megcélozni. Trénerünk Somogyi-Tóth Katalin egyetemi

    tanárnő volt, aki vitalitásával, rugalmasságával pezsgővé tette a nemzetközi tanárképzésben töltött

    két hetünket. A csapatban holland, német, olasz, orosz és szlovák kolléganőkkel együtt osztoztam

    az ott hallottakon, látottakon.

    A képzés menetrendje akképp alakult, hogy az első héten a kisebb, 7-9 éves korosztály, majd pedig

    a nagyobb, 10-12 évesek tanítását célzó feladatokra fektettük a hangsúlyt. A mottónk az volt, hogy már

    egész kicsi kortól beszéltessük a gyerekeket, legyenek azok aktív részvevői az óráknak. Ennek jegyében

    számos mondókát, dalt, ritmusgyakorlatot, mozgásformákra épülő gyakorlatot próbálhattunk ki.

    A hallás, beszéd, olvasás, írás tanítását szolgáló jó ötletekből is csemegézhettünk.

    A zene, s annak számos műfaja ugyancsak behálózta a kint töltött időszakot. Nemcsak kisgyermekkori

    dalokat hallhattunk és dolgozhattunk fel, hanem a klasszikus zenére építve a fantázia világán át a

    behívott szavak, szószerkezetek, mondatok, és majd a szöveg szintjén is remek feladatok kipróbálására

    nyílt lehetőségünk, mely feladattípus szintén használható kisebb és nagyobb korosztállyal is.

    A napi 3*2 óra mind szellemi, mind fizikai aktivitást igényelt részünkről, hiszen ez az apró vagy viszonylag

    fiatal korosztály igényli és szereti a mozgással, játékkal egybekötött tanulási formákat.

    Az időjárás a szabadtéri fogalakozásainknak is kedvezett. Több kisgyermekkori játékot próbálhattunk ki

    az egyetem füves parkjában.

    A programunkat színesítő apróbb mikrotanítások alatt mindenki megoszthatta a számára kedves,

    hasznos, jól bevált módszereit. Ennek keretében a nemzetközi csapat több hasznos weboldallal is

    segítette a magunk és kollégáink jövőbeli ötlettárát.

    Többünk külön kérése volt, hogy valódi, nem kizárólag a tankönyv feladataihoz kapcsolódó instrukciók

    birtokában legyünk, majdani óravezetéseink a tanított célnyelven folyjanak. Ehhez is kaptunk számos

    használható segítséget.

    A délutáni foglalkozásokon több kitűnő tanártrénert ismerhettünk meg. Többek között Peter Dyert,

    Mark Almondot, Magda Zamorskát, akik drámapedagógiai elemek segítségével nemcsak a saját magunk,

    hanem a későbbiekben gyerekközösségek önismeretét is fejleszthetik, illetve a fantázia világával összekötve

    nyelvi klíséket, szerkezeteket is tanulhattunk, és mindezeket majd átadhatjuk tanulóink számára is.

    Szabadidőnkben a gyönyörű időjárásnak köszönhetően, illetve Pilgrims ajánlásra, fel lehetett fedezni a

    környező tengerparti településeket, melyeken az állandó látnivalókon túl, időszakos fesztiválok is zajlottak.

    Így láthattuk például a híres Oyster-fesztivált megannyi színével a szomszéd Whitstable településen,

    mely csodás képet rajzolt a környék hangulatáról.

    Köszönöm a részvételi lehetőséget a programban elsősorban kolléganőmnek, Szentiványi –Szeles Beátának,

    illetve a Hungary Expert csapatának is.

 

 

Résztvevő neve:

Kerekesné Pálmai Ágota

Mobilitás időpontja:

2016. július 31. – augusztus 13.

Helyszíne:

Canterbury, UK

Továbbképzés címe:

How to be a teacher trainer

 

    A továbbképzés a Pilgrims tanártovábbképző iskola által került meghirdetésre és lebonyolításra. A továbbképzés

    helyszíne a Canterbury városában található Kent University területén zajlott. a képzés idején egyszerre 12

    különböző képzés zajlott körülbelül 140 tanár részvételével a világ 22 országából. A részvevők az egyetem

    kollégiumaiban és apartmanjaiban lettek elszállásolva. Ez a fajta elhelyezés lehetőséget adott arra,

    hogy közeli barátságokat, későbbi szakmai kapcsolatokat tudtunk kialakítani más kurzuson részt vevő

    kollégákkal.

    A képzés színvonalas volt és a szakmai fejlődést biztosította. Csoportomban 10 résztvevő volt, Szlovákiából,

    Új-Zélandról, Izlandról, Skóciából, Ausztriából, Dániából, Magyarországról, valamint Skóciából érkezett

    trénerünk, aki tanártovábbképzéseket tart és tankönyveket ír.

    A kéthetes kurzus napirendje a következők szerint alakult. Délelőtt 9.00 órától délután 15.30 óráig

    naponta három szemináriumon vettem részt. Délután és este lehetőség volt további szakmai fejlődést

    biztosító, valamint kulturális programokon részt venni. ezekre a programokra bárki jelentkezhetett, így

    lehetőségünk volt még több tanárral megismerkedni, kapcsolatot építeni. A szakmai programok elsősorban

    módszertani fejlődést biztosítottak, a kulturális programok egyrészt Canterbury városát mutatták be, másrészt

    ország-ismereti és brit hagyományokat felidéző programok voltak. Canterbury városát felfedeztük

    idegenvezető segítségével, valamint bepillantást nyerhettünk Skócia világába, a tea fogyasztás kultúrájába,

    valamint a Brexit, és annak következményéről.

    A kurzus tematikája lehetőséget adott arra, hogy bepillantást nyerjünk arra vonatkozóan, hogy milyen

    ismeretekre, tudásra, személyiségjegyekre van szükség ahhoz, hogy valaki tanártovábbképző legyen.

    Lévén én elvégeztem egy mentortanár- tanártovábbképző tanfolyamot az előző tanévben, a kurzus során

    előjött témák sokban segítettek korábbi tanulmányaim elmélyítésében, és újabb tapasztalatok

    megszerzésében.