Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról

 

    A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és EMMI rendelet alapján minden évben az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolafenntartó kap az iskolai terjesztési áron forgalomba kerülő tankönyvek megvásárlásának támogatásához.

     Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek az igénylőlap első oldalán felsorolt feltételeknek megfelel.

    Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki.

    Az igénylőlaphoz igazolásokat csatolni kell, de az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, az intézményfenntartó, az önkormányzat vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.

    A normatív támogatást az iskola teljes egészében is felhasználhatja tankönyvek vásárlására, amelyekkel az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítja.

    Ha az iskola a tankönyvet, szótárt, szöveggyűjteményt, atlaszt tankönyvkölcsönzés útján adja a normatív kedvezményre jogosult tanuló birtokába, a használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője/törvényes képviselője köteles a tankönyv, szótár, szöveggyűjtemény, atlasz elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával összefüggő kérdéseket az iskola házirendjében kell meghatározni.

    Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az iskolában kapja kézhez minden tanuló az igénylőlapot, amit minden évben a megadott határidőre kell visszajuttatni. Az iskolába felvett új tanulók esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot leadni. Ha az időben megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni.

    A normatív kedvezmény igénybevételének feltétele az IGÉNYLŐLAP és az érvényes igazolás együttes megléte és határidőre történő leadása az iskola részére! Az igazolás határidő után történő leadását az iskola már nem tudja figyelembe venni, a tankönyvek ellenértékét ez esetben ki kell fizetni!

 

A nyomtatvány a mellékletből tölthető le: