ISMERTETŐ

2024/2025. TANÉV

Bemutatkozik a Károlyi

 

Mottónk: „Hagyomány és korszerű műveltség”

A SÁNDOR ISTVÁN ÚJPEST GYERMEKEIÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT ISKOLA

 

Intézményünkben, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban komplex nevelő és oktató munka folyik. A hangsúlyt a nevelésre helyezzük, mert hiszünk abban, hogy a nevelt ember oktatható, fordítva ez nem lehetséges.

Pedagógiai programunkban megfogalmazott alapelveink összhangban állnak iskolánk névadójának életútjával. Károlyi István gróf a reformkorban a nemzeti hagyományokat ápolta, ugyanakkor az új Magyarországot építette. Ennek a teremtő akaratnak köszönheti városrészünk, Újpest is a létét.

Arra törekszünk, hogy diákjaink az időtálló eszmék, az értékeket hordozó, előző generációk által felhalmozott tudás mellett a legkorszerűbb ismereteknek is birtokába jussanak. Ezáltal olyan műveltséget szerezzenek, mely elengedhetetlen a mai felnövekvő fiatal nemzedék számára.

Az egyéni törődés mellett kiemelt szerepet szánunk a családdal való szoros kapcsolattartásnak, mivel hisszük, hogy hosszú távú, tartós eredményeket csak közösen tudunk elérni.

 

A gimnázium egyik legfontosabb célja, hogy felkészítsen az egyetemi tanulmányokra. A sikeres felvétel érdekében arra ösztönözzük és készítjük fel tanulóinkat, hogy kivétel nélkül mindenki tegyen emelt szintű érettségi vizsgát. Fakultációink 11. évfolyamtól elsősorban a tehetséggondozást, az emelt szintű érettségi vizsgákra történő felkészülést szolgálják.

Az idegennyelv-oktatás kiemelt hangsúlyt kap intézményünkben, emelt óraszámban, korszerű módszerekkel, nyelvvizsgáztatásban gyakorlott kollégák irányításával készítjük fel tanítványainkat sikeres nyelvvizsgáikra és emelt szintű nyelvi érettségi vizsgáikra.

 Emlékezetes diákévek

Fontos szerepet szánunk az iskolai közösségek építésének, évfolyami és tagozati szinten is.

Tanulóinkra tartalmas diákévek várnak: gólyabál, kirándulások, diákönkormányzat által szervezett rendezvények, szalagavató bál színesítik a diákéletet.

ERASMUS akkreditált intézményként tanulóink partnerintézményeink diákjaival együtt vehetnek részt projekteken, utazhatnak külföldre, gyakorolhatják az angol és a német nyelvet.

A Károlyi Pódium és az iskolai ünnepségek tág teret engednek a tehetség kibontakozásához.

A fellépési lehetőségek mellett közösségi szerepvállalást erősítő programokat is szervezünk.

 

A korszerű tudás elsajátítása

 Iskolánk tantestülete a legkorszerűbb ismereteket közvetíti a tanulók felé. Nem a lexikális tudás átadása a cél: a diákokat eljuttatjuk az önálló ismeretszerzés, tájékozódás és az összefüggések önálló feltárásának szintjére, melynek segítségével képessé válnak a véleményformálásra és cselekvésre. A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott ismeretek átadása mellett hangsúlyt fektetünk az egyes kompetenciaterületek fejlesztésére. A hagyományos pedagógiai témakörökön túl tanulóink számára önismereti foglalkozásokat, múzeumi órákat, városismereti sétákat szervezünk.

 A 9-10. év, az „alapozó szakasz” lehetőséget nyújt diákjainknak arra, hogy megismerkedve a természettudományos tárgyakkal, humán területekkel, művészetekkel és a nyelvekkel, eldönthessék, miben szeretnének elmélyülni, milyen tantárgycsoportból kívánnak magasabb szintű tudás birtokába jutni.

Ezt követően, a 11. és 12. évfolyamon egyéni választás szerint - fakultáció keretében - készülhetnek fel tanulóink az emelt szintű érettségi vizsgákra magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból és idegen nyelvből. A kötelező érettségi tantárgyakon túl biológia, kémia, fizika, földrajz, testnevelés, rajz és informatika tantárgyakból is lehetőség nyílik emelt szintű érettségi előkészítőkre járni.

 

 

A 2024-2025-ös tanévben is két gimnáziumi osztályt indítunk:

 

Mindkét osztály általános tantervű, csak a nyelvórák szervezésében van különbség.

tagozati kód: 01, OM szám: 034863

Emelt óraszám angol nyelvből hetente 5 órában

A tagozatra felvettek angol nyelvet tanulnak majd emelt óraszámban. A 01-es kódszámra csak olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában ezt a nyelvet kezdték elsajátítani. A második idegen nyelv a német, amit kezdő szintről tanulnak a diákok. A tagozatra összesen 45 főt veszünk fel.

 

tagozati kód: 02, OM szám: 034863

Emelt óraszám német nyelvből hetente 5 órában

A tagozatra felvettek német nyelvet tanulnak majd emelt szinten. A 02-es kódszámra csak olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában ezt a nyelvet kezdték elsajátítani. A gimnáziumi tanulmányok megkezdésekor belép második nyelvként az angol, amit kezdő szintről tanulnak a diákok. A tagozatra összesen 15 főt veszünk fel.

 

A két tagozatra felvett tanulókból két osztályt szervezünk, 30-30 fővel.

Személyesen szerezve benyomásokat és ismereteket az iskolánkról:

Középiskolák Börzéje

 2023. szeptember 26-28.

Újpesti Kulturális Központ /Ifjúsági Ház/

1042 Budapest, István út 17-19.

A Károlyi bemutatkozó előadása: szeptember 27. 17.00 117-es terem

 

„Nyitott kapuk” rendezvény:

2023. október 12.17.00

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium

(Tájékoztató nyolcadikos tanulók szülei részére)

 

„Nyílt órák” rendezvények

 

2023. november 14. kedd 8.30-tól, 2022. november 15. szerda 8.30-tól, 2022. november 16. csütörtök 8.30-tól.

(A nyolcadikos tanulók és szüleik vehetnek részt bemutató órákon) Előzetes regisztráció szükséges, melyet a kig.hu honlapon tudnak megtenni. A regisztrációs felület október végétől él majd. 

 

 

A 9. évfolyamra felvételizők esetében a pontszámítási eljárás a következő:

 

1. Figyelembe vesszük a hozott pontokat: a tanulónak magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, valamint az idegen nyelv tantárgyak és ezen felül egy szabadon választott természettudományos tárgy jegyeiből számítjuk a pontjait. (Magyar esetében az irodalom és a nyelvtan átlagát számoljuk, a természettudományos tárgy pedig lehet a földrajz, a biológia, a kémia vagy a fizika. Az ötödik tárgy esetében azt vesszük figyelembe a pontszámításkor, amelyik a tanuló számára a legkedvezőbb, azzal a megkötéssel, hogy 7. évfolyam végén és 8. évfolyam félévkor is ugyanazt a tárgyat számítjuk be. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon mind a négy természettudományos tárgyat tüntessék fel!)

2. A központi írásbeli feladatlapok eredményeit iskolánk is kötelező jelleggel beszámítja.

A tanulók a két tárgyból 50-50, azaz összesen maximum 100 pontot érhetnek el.

3. Szóbeli felvételi elbeszélgetésre a központi írásbeli dolgozatok kijavítása után, a hozott pontok ismeretében hívjuk be a tanulókat. Ugyanakkor nem minden jelentkezőt hívunk be szóbeli vizsgára, csak azokat, akiknek a hozott pontok és az írásbeli dolgozatok alapján esélye nyílik a felvételre.

Szóbeli elbeszélgetésen maximum 50 pont adható.

•      25 pont kapható az általános műveltséget (történelmi, irodalmi, művészeti, természettudományos ismereteket) felmérő beszélgetésre.

•      25 pont kapható az idegen nyelvi ismeretekre, angol vagy német nyelvű társalgás alapján. (A célnyelvű beszélgetés témakörei az iskola honlapjáról elérhetőek lesznek.)

 

Összesen tehát 200 pont szerezhető a felvételi folyamatban.

 

Rangsorolás

Amennyiben több felvételiző azonos pontszámot ér el, abban az esetben a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek a felvételi eljárás során. Szempontként jelenhet meg döntésünkben az is, ha két azonos pontszámú tanuló közül valamelyiknek testvére már „károlyis” diák.

Azok a nyolcadik évfolyamos tanulók, akik a 2023-2024. tanévben már az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium diákjai, csak abban az esetben maradhatnak az iskola 9. évfolyamos diákjai, ha eleget tesznek a Pedagógiai Programban rögzített felvételi követelményeknek.

 

Az írásbeli felvételi vizsga:

Jelentkezőinknek részt kell venniük a központi felvételi írásbeli vizsgán. Ezt bármelyik, a Kormányhivatal által megjelölt iskolában megírhatják, a kiértékelt feladatlap eredményeit elfogadjuk. A központi felvételire jelentkezés határideje, közvetlenül iskolánkba: 2023. november 30. A vizsga időpontja országosan  2024. január 20. szombat 10.00 óra.

 

 

Szóbeli felvételi vizsga:

A szóbeli felvételi beszélgetések időpontjai: 2024. március első felében lesznek. A pontos időpontról a jelentkezők a honlapról tájékozódhatnak.

 

Feladatlap- megoldó szakkör

Az Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért szervezi 8. évfolyamos tanulók számára.

A szakköri foglalkozások során a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapok alapján folyik a munka. További információk az iskola honlapján.

Sok sikert kívánunk a felvételi eljárás során minden nyolcadik évfolyamos diáknak. Várjuk a jelentkezésüket és készülünk a személyes találkozásokra.

 

Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium tantestülete