Figyelem! Megújult tartalom: online felkészítő (feladatlapmegoldó szakkör) lehetősége - letölthető melléklet. 

Tekintsék meg bemutatkozó filmünket! 

 

https://youtu.be/tcD1pZVBfkY

 

ISMERTETŐ

2021/2022. TANÉV

 

Bemutatkozik a Károlyi

Mottónk:  „Hagyomány és korszerű műveltség”

A SÁNDOR ISTVÁN ÚJPEST GYERMEKEIÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT ISKOLA

 Intézményünkben, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban komplex nevelő és oktató munka folyik. A hangsúlyt a nevelésre helyezzük, mert hiszünk abban, hogy a nevelt ember oktatható, fordítva ez nem lehetséges.

 Pedagógiai programunkban megfogalmazott alapelveink összhangban állnak iskolánk névadójának életútjával. Károlyi István gróf a reformkorban a nemzeti hagyományokat ápolta, ugyanakkor az új Magyarországot építette. Ennek a teremtő akaratnak köszönheti városrészünk, Újpest is a létét.

 Arra törekszünk, hogy diákjaink az időtálló eszmék, az értékeket hordozó, előző generációk által felhalmozott tudás mellett a legkorszerűbb ismereteknek is birtokába jussanak. Ezáltal olyan műveltséget szerezzenek, mely elengedhetetlen a mai felnövekvő fiatal nemzedék számára.

 Az egyéni törődés mellett kiemelt szerepet szánunk a családdal való szoros kapcsolattartásnak, mivel hisszük, hogy hosszú távú, tartós eredményeket csak közösen tudunk elérni.

 A gimnázium egyik legfontosabb célja, hogy felkészítsen az egyetemi, főiskolai tanulmányokra. A sikeres felvétel érdekében arra ösztönözzük és készítjük fel tanulóinkat, hogy kivétel nélkül mindenki tegyen emelt szintű érettségi vizsgát. Fakultációink 11. évfolyamtól elsősorban a tehetséggondozást, az emelt szintű érettségi vizsgákra történő felkészülést szolgálják.

 Az idegennyelv-oktatás kiemelt hangsúlyt kap intézményünkben, emelt óraszámban, korszerű módszerekkel, nyelvvizsgáztatásban gyakorlott kollégák irányításával készítjük fel tanítványainkat sikeres nyelvvizsgáikra.

 Nagy számban tesznek diákjaink már a 10. évfolyam végén középfokú nyelvvizsgát. Gimnazistáink jó része érettségire már a második nyelvből is teljesíti a követelményeket, esetlegesen felsőfokú nyelvvizsgát is szereznek tanulóink.

 

Emlékezetes diákévek

 Fontos teret szánunk az iskolai közösségek építésének, évfolyami és tagozati szinten is.

Tanulóinkra tartalmas diákévek várnak: gólyabál, táborok, diákönkormányzat által szervezett rendezvények, szalagavató bál színesítik a diákéletet.

A sok fellépési lehetőség, a Károlyi Pódium és az iskolai ünnepségek tág teret engednek a tehetség kibontakozásához.

  

A korszerű tudás elsajátítása

 Iskolánk tantestülete a legkorszerűbb ismereteket közvetíti a tanulók felé. Nem a lexikális tudás átadása a cél: a diákokat eljuttatjuk az önálló ismeretszerzés, tájékozódás és az összefüggések önálló feltárásának szintjére, melynek segítségével képessé válnak a véleményformálásra és cselekvésre. A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott ismeretek átadása mellett hangsúlyt fektetünk az egyes kompetenciaterületek fejlesztésére. A hagyományos pedagógiai témakörökön túl tanulóink számára önismereti foglalkozásokat, múzeumi órákat, városismereti sétákat szervezünk.

A 9-10. év, az „alapozó szakasz” lehetőséget nyújt diákjainknak arra, hogy megismerkedve a természettudományos tárgyakkal, humán területekkel, művészetekkel és a nyelvekkel, eldönthessék, miben szeretnének elmélyülni, milyen tantárgycsoportból kívánnak magasabb szintű tudás birtokába jutni.

Ezt követően, a 11. és 12. évfolyamon egyéni választás szerint - fakultáció keretében - készülhetnek fel tanulóink az emelt szintű érettségi vizsgákra magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból és az első idegen nyelvből. A kötelező érettségi tantárgyakon túl biológia, kémia, fizika, földrajz, testnevelés, rajz és informatika tantárgyakból is lehetőség nyílik emelt szintű érettségi előkészítőkre járni.

 

 

A 2021-2022-es tanévben is két gimnáziumi osztályt indítunk:

 

Mindkét osztály általános tantervű, csak a nyelvórák szervezésében van különbség.

  tagozati kód: 01, OM szám: 034863

Emelt óraszám angol nyelvből hetente 5 órában

 A tagozatra felvettek angol nyelvet tanulnak majd emelt óraszámban. A 01-es kódszámra csak olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában ezt a nyelvet kezdték elsajátítani. A második idegen nyelv a német, amit kezdő szintről tanulnak a diákok. A tagozatra összesen 45 főt veszünk fel.

 tagozati kód: 02, OM szám: 034863

 Emelt óraszám német nyelvből hetente 5 órában

 A tagozatra felvettek német nyelvet tanulnak majd emelt szinten. A 02-es kódszámra csak olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában ezt a nyelvet kezdték elsajátítani. A gimnáziumi tanulmányok megkezdésekor belép második nyelvként az angol, amit kezdő szintről tanulnak a diákok. A tagozatra összesen 15 főt veszünk fel.

 A két tagozatra felvett tanulókból két osztályt szervezünk, 30-30 fővel.

 

Bővebben intézményünkről:

 A COVID helyzet miatt a hagyományos információs lehetőségek (Középiskolások börzéje az  Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban, Nyitott kapuk, Nyílt napok) idén nem kerülhetnek megrendezésre. Ezért a következő formában tudunk információkkal szolgálni:

 Hivatalos tájékoztató szülőknek és nyolcadik évfolyamos tanulóknak, imázs-film:

Egy terjedelmesebb video, a felkért osztályfőnökök bemutatkozásával, igazgatói tájékoztatóval a meghirdetett osztályokról, a pontszámítási eljárásról, a korábbi évek felvételi adatairól, gimnáziumunk hagyományairól. Életképek, benyomások, villanások iskolánk gimnáziumi tagozatának életéről.

  

A filmek 2020 szeptember végétől elérhetők lesznek a következő fórumokon: https://www.facebook.com/karolyikulturportal/?modal=admin_todo_tour

www.kig.hu

https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%BAjpesti+k%C3%A1rolyi+istv%C3%A1n+%C3%A1ltal%C3%A1nos+iskola+%C3%A9s+gimn%C3%A1zium

 

A 9. évfolyamra felvételizők esetében a pontszámítási eljárás a következő:

 1. Figyelembe vesszük a hozott pontokat: a tanulónak magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, valamint az idegen nyelv tantárgyak és ezen felül egy szabadon választott természettudományos tárgy jegyeiből számítjuk a pontjait. (Magyar esetében az irodalom és a nyelvtan átlagát számoljuk, a természettudományos tárgy pedig lehet a földrajz, a biológia, a kémia vagy a fizika. Az ötödik tárgy esetében azt vesszük figyelembe a pontszámításkor, amelyik a tanuló számára a legkedvezőbb, azzal a megkötéssel, hogy 7. évfolyam végén és 8. évfolyam félévkor is ugyanazt a tárgyat számítjuk be. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon mind a négy természettudományos tárgyat tüntessék fel).

2. A központi írásbeli feladatlapok eredményeit iskolánk is kötelező jelleggel beszámítja.

A tanulók a két tárgyból 50-50, azaz összesen maximum 100 pontot érhetnek el.

3. Szóbeli felvételi elbeszélgetésre a központi írásbeli dolgozatok kijavítása után, a hozott pontok ismeretében hívjuk be a tanulókat. (Bízunk abban, hogy a járványhelyzet lehetővé teszi a személyes részvétellel történő felvételiztetést. Ugyanakkor nem minden jelentkezőt hívunk be szóbeli vizsgára, csak azokat, akiknek a hozott pontok és az írásbeli dolgozatok alapján esélye nyílik a felvételre).

Szóbeli elbeszélgetésen maximum 50 pont adható.

•      25 pont kapható az általános műveltséget (történelmi, irodalmi, művészeti, természettudományos ismereteket) felmérő kérdéssorra.

•      25 pont kapható az idegen nyelvi ismeretekre, angol vagy német nyelvű beszélgetés alapján. (A célnyelvű beszélgetés témakörei az iskola honlapjáról elérhetőek lesznek).

 Összesen tehát 200 pont szerezhető a felvételi folyamatban.

 

Rangsorolás

Amennyiben több felvételiző azonos pontszámot ér el, abban az esetben a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek a felvételi eljárás során. Iskolánk alapító okiratában foglaltaknak megfelelően fogadjuk a sajátos nevelési igényű, gyengénlátó, érzékszervi, más egészségügyi problémával küzdő tanulókat.  Szempontként jelenhet meg döntésünkben az is, ha két azonos pontszámú tanuló közül valamelyiknek testvére már „károlyis” diák.

Azok a nyolcadik évfolyamos tanulók, akik a 2020-2021. tanévben már az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium diákjai, csak abban az esetben maradhatnak az iskola 9. évfolyamos diákjai, ha eleget tesznek a Pedagógiai Programban rögzített felvételi követelményeknek.

 

Az írásbeli felvételi vizsga:

Jelentkezőinknek részt kell venniük a központi felvételi írásbeli vizsgán. Ezt bármelyik, a Kormányhivatal által megjelölt iskolában megírhatják, a kiértékelt feladatlap eredményeit elfogadjuk. A központi felvételire jelentkezés határideje, közvetlenül iskolánkba: 2020. december 4. A vizsga időpontja országosan 2021. január 23. szombat, 10.00.

Szóbeli felvételi vizsga:

A szóbeli felvételi beszélgetések időpontjai: 2021. március 2-4. A pontos időpontról a jelentkezők a honlapról tájékozódhatnak.

Feladatlap- megoldó szakkör

Szervezi az Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért 8. évfolyamos tanulók számára.

A szakköri foglalkozások során a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapok alapján folyik a munka. A COVID helyzet miatt a szakkört online formában szervezzük meg. További információk a mellékletben. 

FIGYELEM! Az előkészítő tanfolyam helyei beteltek! 

Sok sikert kívánunk a felvételi eljárás során minden nyolcadik évfolyamos diáknak. Várjuk a jelentkezésüket és készülünk a személyes találkozásokra.

 

Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium tantestülete