A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

 

STUDENT SUPPORT 2018 ERASMUS+ PROJEKT

Gimnáziumunk 2018-ban is elnyerte az Erasmus+ támogatását összesen  14 mobilitásra. Tanáraink Európa különböző országainak szakmai továbbképzésein és egy izlandi intézménylátogatáson vehetnek részt.

Tanulási eredményeinkről az Őszi Pedagógiai Napok Programsorozat és egy országos Károlyi Road Show alkalmain számolunk be.

A vonatkozó híreket a Károlyi Erasmus+ Projects Facebook oldalunkon osztjuk meg.

Az izlandi Menntaskolinn í Reykjavik Gimnáziumba intézményvezetőnk, Hirmann László és Dora István, gimnáziumi angol tanár látogatnak el, 2018 őszén.

 

A tanártovábbképzések részletei:

 

 

SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS NEMZETKÖZIESÍTÉS

 

Gimnáziumunk tanárai a Károlyi Student Support 2018 projekt megvalósítását tűzték ki célul.

Az intézményi szükségletek és célok megfogalmazásánál a korábbi programok eredményeiből és megállapításaiból indultunk ki.

A Károlyiban az európai oktatáspolitikai keretstratégia megvalósulásának zálogát hosszútávon a szakmai fejlődésünk folyamatosságában és intézményünk nemzetközivé tételében látjuk biztosítva.

Bár a jelenleg kiemelt szükségletek a korábbi projektjeinkben gyökereznek, a Student Support 2018 tartalma egy szűkebb és eltérő vizsgálati területet céloz meg, a tanulási eredményeket is új oldalról közelíti meg.

Az iskola mindhárom tagozata hozzájárult az intézményi szükségletek és a várható tanulási eredmények meghatározásához, amelyek alapján célkitűzéseinket megfogalmaztuk. A szervezeti szükségletek körvonalazása során eltértünk a korábbi évek gyakorlatától.  Miután a pedagógiai munkánk kihívásait összegyűjtöttük, két, a teljes gimnáziumi tagozatot érintő tanulói kérdőívezés révén bizonyítékon alapuló szükségletkört nyertünk:

FŐ CÉLUNK A FELELŐSSÉGTELJES, KORSZERŰ ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ, ÉRDEKLŐDŐ, EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGŰ EU ÁLLAMPOLGÁROK NEVELÉSE

I. egyéni tanulási stratégiák támogatása által

II. sokoldalú, egészséges személyiségek fejlődéséhez szükséges segítség biztosítása révén

A logikai kerettáblát alkalmazva a szükségleteket az alábbi célkitűzésekként fogalmaztuk meg:

 • 21. századi készségek meghatározása, fejlesztése,

 • a digitális eszközök a tanulás szolgálatában,

 • a CLIL bevezetése a tantárgyak közötti kapcsolat megerősítésére,

 • vita- és érvelési technikák tanulmányozása és bevezetése az egészséges személyiség fejlődésének támogatására,

 • mentális elsősegély-technikák biztosítása, megkönnyítve a napi stresszkezelést.

 

A célok eléréséhez szükséges tanulási eredmények megszerzése érdekében a következő tevékenységeket hajtjuk végre:

 

SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL

12 pedagógus, közöttük az iskola vezetősége, a minőségbiztosítási csoport tagjai szakmai tanfolyamokon vesznek részt Angliában, Írországban, Finnországban, Dániában és Spanyolországban, gyarapítva ismereteiket, képességeiket, kompetenciáikat a következő területeken: 21. századi készségek, Digitális technológia az osztályteremben, Hatékony módszertan, Általános és középiskolai CLIL, Mentális elsősegély-technikák.

Intézményünk hosszútávú stratégiájában kiemelt szerepet játszik az iskola nemzetköziesítése, ezért egyik kolléga részt vesz egy speciális képzésen, amely a projektmanagementre és nemzetköziesítésre fókuszál.

A mobilitások 2018 júliusa és októbere között, valamint 2019 márciusában valósulnak meg.

 

SZAKMAI LÁTOGATÁSOK IZLANDON, ÉSZTORSZÁGBAN ILLETVE FINNORSZÁGBAN

2018 szeptemberében az Menntaskólinn-ba tervezett iskolalátogatás hatékony segítséget ad diákjaink személyiségfejlődésének támogatása és a tanulási stratégiák kialakítása terén. Az iskola négy tagú küldöttsége órákat látogat, interjúkat készít a fogadó intézmény vezetőségével, tanáraival és diákjaival, jógyakorlatokat gyűjt, megfigyeli a vitaklubot és tanulástámogatási módszereket tanulmányoz.

Egy háromtagú küldöttség meglátogatja a Lagedi Általános Iskolát Tallinnban és az Alppila Gimnáziumot Helsinkiben 2019 márciusában. A Lagedi Általános Iskola Erasmus csapata jelenleg a CLIL módszertan bevezetésén dolgozik. A delegációnknak szemléltetik a folyamatot és az EFL tanításának legújabb módszertanát. A hospitálás a finn intézményben megválaszolja azokat a kérdéseket, melyek a tantárgyközi tanulástámogatás előnyeit érintik, valamint azt, hogy milyen módon segíti a digitális technológia az ismeretszerzést és a készségfejlesztést.

 

A PROJEKTÜNK MEGVALÓSULÁSÁVAL A KÖVETKEZŐ EREDMÉNYEKRE SZÁMÍTUNK

 • rövidtávon: új módszerek, jógyakorlatok; interkulturális kompetenciák fejlesztése; az iskola vezetőségének és szaktanároknak a bevonása szakmai partnerkapcsolatokba,

 • középtávon: új ismeretek, módszerek, készségek, perspektívák átvétele és gyakorlati alkalmazása; egyéni tanulási stratégiák és a stresszkezelés támogatása

 • hosszú távon: iskolánk tudásbázisának és a versenyképességének megerősítése; pedagógusaink önbecsülésének növelése; a nemzetköziesítés és az élethosszig tartó tanulás kiemelt céllá tétele.

 

A célkitűzések és tevékenységek, valamint a tanfolyamok tematikái, a szakmai látogatások tartalmilag koherensek, összhangban vannak az EU 2020 oktatáspolitikai keretstratégia prioritásaival, a bevont területek minden tanulót érintenek, így az egész szervezet profitál a projekt eredményeiből.

 

A projekteredmények terjesztésére hatállomásos országos disszeminációs road show-t szervezünk, melyről egyeztettünk a programunk és az eredmények iránt már most érdeklődő iskolák vezetőivel, tájékoztattuk a tankerület vezetését, valamint egy szakértőkből álló online közösséget.

 

Már most nagy érdeklődés és várakozás övezi a Károlyi Student Support 2018 projektet.

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND INTERNATIONALIZATION

 

Károlyi Student Support 2018: Devoted Teachers Initiate Change is to be realized by the teachers of Újpesti Károlyi István Elementary and Secondary School of Budapest, a 12-grade public school attended by nearly 900 students.

 

The institutional needs and objectives have been derived from the results and findings of our previous programs. The continuum of our professional development and internationalization process ensure the gradual completion of Károlyi’s long-term European Development School Strategy. 

Nevertheless our present needs are deeply rooted in our previous projects, it is evidently detectable that the subject matter of Student Support 2018 represents a significantly narrower and different area of investigation and bears novelty in its learning outcomes.

Every department has contributed to the definition of our institutional needs and the determination of the learning outcomes necessary for the fulfillment of objectives. Unlike before, we relied partly on the daily pedagogical challenges when outlining our organizational needs. The analysis of two student surveys covering the entire secondary school department provided an evidence-based starting point. The survey results justified the predetermined needs:

 

SUPPORTING STUDENTS TO BECOME SUCCESSFUL EUROPEAN CITIZENS, PSYCHOLOGICALLY AND EMOTIONALLY BALANCED AND HEALTHY INDIVIDUALS

by

 I. promoting individual learning strategies and

 II., providing support in the development of well-rounded, healthy personalities.

 Applying the LogFrame, the above needs were then paraphrased as the objectives, which are

 • Defining and Developing 21st Century Skills,

 • Finding Ways Students’ Digital Tools Can Serve Learning,

 • Introducing CLIL for Strengthening Cross-Curricular Links and Skills,

 • Exploring and Implementing Debate Techniques to Support the Development of Healthy Personality,

 • Providing Mental First Aid Techniques to Ease Daily Stress Management.

 

Having outlined the learning outcomes necessary for the achievement of our goals we carry out the following activities:

 

ATTENDING PROFESSIONAL TEACHER TRAINING COURSES

12 members representing 7 panels, the school management, and the quality development team attend professional courses in England, Ireland, Finland, Denmark and Spain, enriching their knowledge, skills, competence and attitude in the field of 21st Century Skills, Digital Technology in the Classroom, Effective Methodology, Primary and Secondary CLIL and Mental First Aid Techniques.

To ensure the completion of our long-term internationalization strategy a colleague attends a special edition course on project management and internationalization.

The mobilities take place in July-October, 2018 and in March, 2019.

 

ORGANISING PROFESSIONAL VISITS TO ICELAND AND ESTONIA-FINLAND

A school visit at Menntaskólinn provides immeasurable help in supporting our students’ personality development and learning strategies. A 4-member delegation of our institution-comprising of the headmaster, a vice-head teacher, an upper primary, and a secondary school teacher-observes lessons, interviews management, teachers and students to collect good practices, explore the debate club and the efficient learner supporting methods in September, 2018.

 

A 3-member delegation visits Lagedi Elementary School in Tallinn and Alppila Secondary School in Helsinki in March, 2019. The Erasmus team of Lagedi School are implementing the CLIL methodology at present. Our delegation will be demonstrated the process and the adaptation of up-to-date EFL methodology. The job shadowing in the Finish organization will provide answers for what benefits cross-curricular student support practices hold and in what ways digital technology can support knowledge and skills development.

By completing our project the following benefitsare expected.

In the short run: learning about new methods, good practices, cultures; developing inter-cultural competences; involving the school management and subject teachers in professional partnerships.

In the medium term: implementing and adopting the new knowledge, methods, skills, perspectives in practice; providing individual student support in learning and daily stress management.

In the long run: strengthening the knowledge-base and competitiveness of our school; improving teachers’ self-esteem; making internationalization and life-long learning a priority.

Due to the fact that the objectives and activities, the course syllabi and content of professional visits are coherent;  in harmony with  the EU 2020 Priorities; and the affected departments involve every student, the entire organization is to benefit from the project. Finally, the school district management, an online community of school inspectors’ and 6 school staffs as stations of a national dissemination road show have been informed of the would-be-project: genuine interest and expectations fuel Student Support 2018!