A Kormány rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről (kivonat és értelmezés)

Az  érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei a vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre. Meg kell szervezni a  középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik (iskolánk esetében ez a testnevelés tantárgy).

Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4-től bonyolítjuk le. Ezen vizsgák pontos kezdését a mellékelt táblázat rögzíti. FIGYELEM! Tanítványaink a későbbiekben részletes levelet olvashatnak arról, hogyan, hová érkezzenek, milyen felszerelést hozzanak magukkal, hogy a vizsga zavartalanságának és egészségügyi biztonságának feltételei egyszerre érvényesüljenek.

Teljes értékű érettségi vizsgák születnek: a rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.  Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában kell megállapítani.

Az érettségi vizsga előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, az érettségi vizsgára történő jelentkezés, a vizsgázók teljesítményének értékelése, valamint az  érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenység során történő kapcsolattartás módja elektronikus kommunikáció. Kérjük, mindenki folyamatosan kövesse honlapunkat!

A 12. évfolyamos diákoknak április 21-ig lehetőségük van vizsgajelentkezéseik módosítására. Erről a cikk melléklete tájékoztat. 

Egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezések

A  megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát szervezünk, az érintetteket tájékoztatjuk. Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

Az egyes vizsgatárgyak időpontjai a mellékletből letölthetők.

 

Figyelem! A viszgákra való érkezésről, a pontos tudnivalókról folyamatosan tájékoztatókat juttatunk el diákjainkhoz.

Mindent megteszünk a vizsga sikeressége érdekében.

Figyeljétek folyamatosan frissülő közleményeinket! 

 

A tantestület nevében: Hirmann László igazgató