Szakmai beszámoló a PANDÉMIA idején: hogyan sikerült fejlődnie a digitalizáció hatására a diákoknak és a pedagógusoknak a VEKOP-7.3.3.-17-2017-00010 „Digitális környezet a köznevelésben” pályázat megvalósításának 2019 decemberétől 2020 novemberéig terjedő szakaszában, egy világjárvány keretei között?

A Digitális Fejlesztési Tervben megfogalmazott fejlesztési szükségletek

 A DFT fontos pontja volt az intézmény fejlesztési céljainak megfogalmazása. Fő célként a diákok matematikai kompetenciájának és természettudományos megismerési képességeinek a fejlesztését tűztük ki. Ez alapján határoztuk meg a pályázatba bevonandó pedagógusok, illetve célcsoportok körét, valamint fejlesztési feladatokat és tevékenységeket. Az általunk választott pedagógiai-módszertani csomag a GEOMATECH, mely egységes, digitális pedagógiai szemléletben készült természettudományos tananyag, oktatási és támogatási rendszer. A projekt digitális tananyagai a matematika és természettudományos tárgyak oktatását segítik, hatékonyságát növelik, a tananyagot elsajátítását élményszerűvé teszik. A GEOMATECH programcsomag választása mellett szólt az az érv is, hogy általános és középiskolában matematika vagy természettudományos tárgyat tanító pedagógusok számára is kínálnak képzéseket.

A fenti programcsomag bevezetéséhez és mindennapi alkalmazásához korszerű, nagy kapacitású eszközök és megfelelő sávszélességű internet szükségesek. Célul tűztük ki a matematika és természettudományi tárgyak oktatására alkalmas tantermek berendezését, illetve hordozható eszközök (táblagépek) beszerzését. A módszertani csomag megvalósulásának fontos eleme a disszemináció, hiszen ezen keresztül a más tantárgyat tanító kollégák érdeklődése is felkelthető a digitális pedagógia iránt. Erre több fórumot is meghatároztunk (tantestületi továbbképzési nap, bemutató órák, munkaközösségi megbeszélések).

Eszközfejlesztés: ezek beépülése az iskolai munkába, kihasználtság

A pályázat keretein belül átvett eszközök nagy segítséget jelentettek a 2020. márciusi tantermen kívüli digitális munkarend bevezetésekor. A pályázatban résztvevő pedagógusok maguk is mentorokká léptek elő, módszertani tanácsokkal, alkalmazás-ismertetésekkel segítették a tantestület tagjait. Ez a folyamat azóta is tart: rendszeresen szerveznek munkaközösségi megbeszéléseket, belső továbbképzéseket, csoportos foglalkozásokat. Az eszközök pedig ismételten kiemelt szerepet kapnak a 2020. november 11-től a középfok (gimnáziumi osztályok) számára elrendelt távoktatás kapcsán.

 A pedagógusok szakmai fejlődése /a módszertani kultúra fejlődése, a mérés-értékelési rendszer fejlődése/.

Sikerként könyveljük el, hogy iskolánkban kezdetektől ugyan az a 11 munkatárs vesz részt a pályázat megvalósításában.  

Online szakmai csoportok alakultak az azonos tantárgyat és korcsoportot tanító pedagógusokból egy mentor-oktató vezetésével. Minden periódusban minden kolléga egy digitális tanórát tartott, melyet videórészlettel, óratervezettel és óravázlattal dokumentált. A digitális órarészletet és az elkészített dokumentumokat a csoport tagjai megtekintették. Az óra utáni csoportos megbeszélés alkalmával az óratartó pedagógus önreflexióval indított, majd ezután a megfigyelőként résztvevők támogató visszajelzéseket és javaslatokat adtak a digitális órát tartó kolléga számára. Minden periódusban lehetőséget kaptunk személyes mentori támogatásra is.

 A diákok szemléletmódjának változása érdekében zajló digitális, módszertani fejlesztési folyamatok.

 Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákjaink tudatos és biztonságos internethasználókká váljanak. Ennek érdekében minden tanévben interaktív internetbiztonsági előadásokat szervezünk a pályázat keretében. A szakember által tartott foglalkozásról így írt egy tanulónk:

A tanév utolsó hetében ellátogatott iskolánkba a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa, aki igen érdekes előadást tartott a tanulóknak az internet veszélyeiről.

Annak ellenére, hogy szinte valamennyien hallottunk már több veszélyforrásról, mégis a részünkre bemutatott diagrammok, képek, saját példák nagyon meghökkentők és tanulságosak voltak. Az előadáson két tesztet is kitöltöttünk, amelyeket kiértékelve mindenki megtudhatta, hogy mennyire jártas a Facebook és az Instagram oldalakhoz kapcsolódó szabályokban. Kiderült számunkra, hogy a titkaink ¾ része valamilyen formában sajnos megjelenik az interneten. A tanár úr felhívta a figyelmünket, hogy az adatainkhoz nagyon könnyen hozzá lehet férni, ha nem figyelünk oda a biztonsági szabályok betartására.

Nagyon hasznosnak találtuk az előadást, különösen azért, mert a távoktatás időszakában biztosan mindenki többet fog - remélhetőleg biztonságosabban - internetezni.”

Évente szervezünk látogatást diákjaink számára a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ programjaira. A Bűvösvölgy élményközpontú foglalkozásain a diákok megismerkednek a média hatásmechanizmusaival, és elsajátítják a tudatos médiahasználat alapjait. A program igazodik a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott törekvésekhez. A központban a diákok nyolc fős csoportokban dolgoznak: filmjelenetet forgatnak, híradót, rádióműsort készítenek, újságot szerkesztenek. A Netvizsgáló foglalkozáson hasznos internetes oldalakkal ismerkedhetnek meg, de az internethasználat kockázataira és veszélyeire is kitérnek.

Sajnálatos tény, hogy a 2020 novemberére lefoglalt bűvösvölgyi kirándulást a szervezők lemondták, pedig még ingyen buszt is sikerült szerezni a Budapest IV. kerületi Önkormányzat jóvoltából.

 

 

A program keretében megvalósult rendezvények

 

1.       2020. január 27-én került sor iskolánk tantestületének kihelyezett értekezletére.

A Tündérpalotában, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum épületében, a Könyves Kálmán Korúton, az épület dísztermében.

Antos Gábor projektfelelős számolt be a tantestület előtt a projekt eredményeiről, célkitűzéseiről.

2.       2020. június 18-án, a Covid első hullámot feloldó könnyítő intézkedések időszakában került sor tantestületünk tanévzáró értekezletére, immáron személyes részvétellel. A távolságtartás érdekében a megbeszélésre – rendhagyó módon – iskolánk tornacsarnokában került sor. Ez alkalommal Harmatiné Kamocsai Anikó intézményi koordinátor tartott előadást iskolánk tantestületének az elért eredményekről.

     3.       Október 28. Vekop konferenciára került sor a konzorciumi tag, a Bárczi Géza Általános Iskola szervezésében. Az intézmény vezetője, Sisa Péterné köszöntötte a résztvevőket, majd plenáris előadásra került sor. Ezt követően szekciókban gyarapíthatták a résztvevők a pályázathoz kötődő IKT tudásukat.

4.       November 3-án internet-biztonsági előadássorozat volt a következő programelem. A tudásmegosztásra online került sor, Dr. Bokor Tamás előadóval a 6.b és a 6. c osztálynak. A két osztály egy-egy okos teremben, kivetítőn követte az előadást, ami interaktív volt, mivel kvíz kérdésekre is válaszolhattak a tanulók. 

Az előadások szünetében a pályázati költségkeret terhére vendéglátás is fogadta a gyerekeket.

 5.       November 17. Vekop konferencia volt a Veres Péter Gimnázium szervezésében.

A rendezvény hasonlóan volt sikeres, mint a korábbiak.

6.      Jelen pályázati szakaszt lezáró rendezvény lett volt a Bűvösvölgybe szervezett program. 2020. november 24-én látogatást tettünk volna a médiaértés-oktató központban. A terv szerint a programon egy osztály (30 diák) és 2 kísérő pedagógus lett volna jelen. Sajnálatos módon a központ az alábbi levél formájában mondta le a rendezvényt:

 

  A program eddigi eredményei

 A pályázat sikerességének nyomon követése

Digitális Fejlesztési Tervben és a Szakmai Tervben megfogalmazott eszközigényeink teljesültek, így három korszerű szaktanterem áll rendelkezésünkre. A fizika, biológia és matematika teremben interaktív tábla és hozzá tartozó projektor került felszerelésre, valamint mindhárom teremben elhelyeztünk megfelelő számú tabletet, és a tabletek töltésére és tárolására alkalmas szekrényeket.

A pályázat megvalósításának haladását és sikerességét igyekszünk nyomon követni. A pedagógusok digitális kompetenciáinak felmérésére és azok fejlődésének egy, a Digcomp2.1 digitáliskompetencia-keretrendszerre alapuló kérdőívet állítottunk össze a szakmai vezetővel. Ezt a kérdéssor minden tanév elején és végén kitöltik a pedagógusok. A beérkezett adatok alapján jól látható, hogy a digitális eszközök magabiztos és tudatos alkalmazásában határozott fejlődés tapasztalható. A 2020/21-es tanév elején felmérést kiegészítettünk a tavaszi digitális oktatás alatt szerzett tapasztalatok felmérésével. A pályázatban résztvevő diákcsoportok haladását szintén mérjük, hasonló kérdőíves véleményezéssel. A projekt zárásáig el kell érnünk, hogy az órák 40 %-a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanóra legyen. Ennek érdekében továbbra is minden tanévben 10 digitális óravázlatot kell elkészítenie minden résztvevő pedagógusnak, és azt feltölteni a Nemzeti Köznevelési Portálra.  Az iskola Pedagógiai Programjába beépítésre kerülnek a Digitális Fejlesztési Tervben megfogalmazott céljaink. A következő tanévben Szakmai napot szervezünk, melynek célja a digitális pedagógia terjedésének elősegítése. Terveink szerint vendégül látjuk a tankerület más iskoláiban tanító kollégákat, akik nyílt órákon, majd ezeket követő megbeszéléseken vehetnek részt. A Szakmai nap alkalmával a hozzánk látogató pedagógusok betekintést nyerhetnek a pályázat megvalósításának folyamatába, új módszereket, lehetőségeket gyűjthetnek saját tanítási gyakorlatukhoz.

A beszámoló Harmatiné Kamocsai Anikó tanárnő 2020. november 25-én publikált Pedagógus II. fokozatot célzó portfóliójának választott elemeként feltöltött egyik dokumentum részbeni felhasználásával született. A plágiumnyilatkozat megjegyzést írta: Hirmann László intézményvezető.

 

 

 

Galéria