A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályai

Az iskola nem várja el, hogy a tanuló rendelkezzen okoseszközökkel, azonban az oktatási folyamat segítése céljából a pedagógus egyetértésével használhatja azokat. Az értelmes felhasználóvá válás érdekében fontosnak tartjuk a családokkal való közös értékrend kialakítását és fenntartását.

Ezért a szülői munkaközösséggel egyeztetett szabályok szerint járunk el, melyek az oktatási környezet zavartalanságának fenntartását szolgálják. A tanuló az iskolában ne használjon olyan eszközt, amely alkalmas a tanóra és a foglalkozások rendjének jelentős megzavarására, alkalmas személyhez fűződő jog megsértésére, a többi tanulót tankötelezettségének teljesítésében akadályozza, ártalmas az egészségre és a testi épségre.

Az iskolában hang- és képfelvételt csak engedéllyel készíthető. A felvételeket szintén csak engedéllyel lehet nyilvánossá tenni.

Az alsó tagozatra vonatkozó külön szabályozás: Mobiltelefon vagy bármilyen okoseszköz kizárólag 3-4. évfolyamon lehet a tanulónál abban az esetben, ha a szülő ennek indokát egyeztette a tanítókkal. (pl: egyedül jár külsős, iskolán kívüli szakkörre, foglalkozásra, illetve egyedül jár haza, vagy betegsége ezt szükségessé teszi) Kivételt képeznek azok az alkalmak, amikor tanórai használatra, a tanulás segítése érdekében a pedagógus engedélyezi azt, és előre jelzi is a szülőknek.

A felső tagozatra és a középfokra vonatkozó külön szabályozás: Amennyiben a pedagógusok úgy ítélik meg, hogy a tanuló az okos eszközt nem az oktatási folyamat segítése céljából használja, a diák köteles azt megőrzésre átadni.

Első alkalommal visszakapja a tanítási nap végén, a további esetekben azonban ezeket csak a szülőnek adjuk át. Amennyiben ez sem vezet megoldáshoz, akkor a fegyelmező intézkedések soron következő fokozata lép életbe.

Külön szabály a tanórák közötti szünetekre, a szabadidőre vonatkozóan: Iskolánk diákjainak is szüksége van arra, hogy a tanórákkal le nem kötött, de iskolában töltött időszakok alatt pihenjenek, töltekezzenek, készüljenek a soron következő feladatuk ellátására. Ebben gátolja őket, ha okos eszközeik segítségével a virtuális térben kalandoznak, vagy éppen digitális játékokat űznek. Ezért a tantestület tagjai a meggyőzés hagyományos eszközeivel, a szülők és a tanulók támogatásának megnyerésével korlátozzák az okos eszközök tanórán kívüli használatát is.

Házirendünk deklarálja: Az okos eszközök az iskolai óraközi szünetekben és a szabadidős tevékenységek alatt csak rövid, információcserélő kommunikációra használhatók. Pedagógus kérésére indokolni kell az okos eszköz alkalmi használatát. Amennyiben az indok nem kellően alapos, az eszközhasználatot be kell fejezni. Az óraközi szünetek végének közeledtével, a jelzőcsengő elhangzásakor az okos eszköz használatát korábban engedélyezett használatát is fel kell függeszteni. Amennyiben a pedagógus az okos eszközök használatára külön engedélyt nem ad, az iskolában való tartózkodás ideje alatt azokat lenémított állapotban, a táskában vagy más elzárt helyen (ruházat zsebe, zárható szekrény) kell tartani. Az iskola az okos eszközökért anyagi felelősséget nem vállal. A rongálódás vagy az elvesztés, eltulajdonítás megelőzése a tulajdonos diák feladata.