Német nyelvi követelmények a 3. év végéig

A Wir 1 c. tankönyv alapján

 

Az idegen nyelv tanulásának célja:

Tudatosuljon a tanulóban az a tény, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát. Fedezze fel életkorának és egyéniségének megfelelően az idegen nyelvtanulás szépségét. Ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt. Növekedjen bátorsága és önbizalma az idegen nyelvi kommunikáció terén, ezáltal képes legyen információ befogadására és átadására a világról. Nyelvi gátak ne akadályozzák abban, hogy magyarként Európa polgára is lehessen.

Szókincs:

Az ABC, család, barátok, a számok 100-ig, lakóhely, szoba berendezése, háziállatok, iskola, osztályterem, tanszerek, órarend. Ezen témakörök szókincsének és kifejezéskészletének pontos ismerete. 3 dal, 3 versike.

Nyelvtan:

-          létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …., Du bist …., Bist du …?)

-          cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.)

-          birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine)

-          felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setz dich!)

-          mennyiségi viszonyok: egyes számú főnevek (Schüler, Katze, Hund)

-          mennyiségi viszonyok: számok, határozott mennyiség (eins, zwei, ein Stück Schokolade)

-          minőségi viszonyok: Wie? (Das finde ich toll/schlecht.)

-          Határozott és határozatlan névmások alany és tárgyesete

-          tárgyesettel álló igék

-          kérdőszavak használata

A tanult ismeret alkalmazása:

A tanuló legyen képes a megadott témákban egyszerűen megnyilatkozni. Beszédértési képessége fejlődjön annyira, hogy a tanár egyszerű kérdéseit megértse, és azokra válaszolni tudjon. Ismerje a német nyelv alapvető kiejtési és helyesírási szabályait és ismerje fel a tanult nyelvtani szabályszerűségeket. A tanult ismereteket tudja alkalmazni. Legyen képes az ismert szöveget felolvasni. Az órán meghallgatott autentikus szövegből ki tudja szűrni a legfontosabb információkat. Fontos, hogy a tanuló már az alsó tagozaton is megismerkedjen alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, melyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a későbbiekben önálló, tudatos nyelvtanulóvá váljon.

 

Gutes Lernen!

 

Német nyelvi követelmények az 4. év végéig

A Wir 1-2 c. tankönyv alapján

 

Az idegen nyelv tanulásának célja:

Tudatosuljon a tanulóban az a tény, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát. Fedezze fel életkorának és egyéniségének megfelelően az idegen nyelvtanulás szépségét. Ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt. Növekedjen bátorsága és önbizalma az idegen nyelvi kommunikáció terén, ezáltal képes legyen információ befogadására és átadására a világról. Nyelvi gátak ne akadályozzák abban, hogy magyarként Európa polgára is lehessen.

Szókincs:

Az iskolai élet bemutatása, élelmiszerek, vásárlás, idő, napirend, heti tevékenységek, intézmények, ünnepek utasítások megértése, megfogalmazása, sportágak, hivatalos idő, állatok jellemzése, évszakok, hónapok bemutatása, ajándékozás, vásárlás, meghívó készítése, ünnepek, születési dátum.

Nyelvtan:

-          időbeli viszonyok: napok, napszakok, időpontok (am Montag, am Wochenende, am Morgen, um 7 Uhr)

-          felszólító mód

-          birtokos névmás/ személyes névmás alany és tárgyesete

-          es gibt + tárgyeset

-          melléknévfokozás

-          születési dátum

-          mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség (eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts)

-          werden és möchten ige használata

-          gehören + részes eset

A tanult ismeret alkalmazása:

A tanuló legyen képes a megadott témákban egyszerűen megnyilatkozni, rövid történeteket elmesélni, leírni. Beszédértési képessége fejlődjön annyira, hogy a tanár egyszerű kérdéseit és közléseit megértse, és azokra válaszolni tudjon. A tanult ismereteket tudja alkalmazni. Az órán meghallgatott autentikus szövegből ki tudja szűrni a legfontosabb információkat. Tudjon rövidebb verseket memorizálni, üzeneteket írni, egyes olvasmányok tartalmát elmondani. Képes legyen kifejezni érdeklődést, kívánságot, nemtetszést, örömöt, csodálkozást, figyelmeztetést, bosszúságot és javaslatot.

Gutes Lernen

 

Német nyelvi követelmények az 5. év végéig

A Wir 2-3 c. tankönyv alapján

 

Az idegen nyelv tanulásának célja:

Tudatosuljon a tanulóban az a tény, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát. Fedezze fel életkorának és egyéniségének megfelelően az idegen nyelvtanulás szépségét. Ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt. Növekedjen bátorsága és önbizalma az idegen nyelvi kommunikáció terén, ezáltal képes legyen információ befogadására és átadására a világról. Nyelvi gátak ne akadályozzák abban, hogy magyarként Európa polgára is lehessen.

Szókincs:

 Iskolai élet bemutatása, utasítások megértése, megfogalmazása, sportágak, hivatalos idő, állatok jellemzése, évszakok, hónapok bemutatása, ajándékozás, vásárlás, meghívó készítése, ünnepek, születési dátum.

Nyelvtan:

- felszólító mód

- birtokos névmás/ személyes névmás alany és tárgyesete

- határozatlan névelő tárgyesete

- es gibt + tárgyeset

- melléknévfokozás

- születési dátum

- mennyiségi viszonyok kifejezése

 - werden és möchten ige használata

 - gehören + részes eset

A tanult ismeret alkalmazása:

A tanuló legyen képes a megadott témákban egyszerűen megnyilatkozni. Beszédértési képessége fejlődjön annyira, hogy a tanár egyszerű kérdéseit és közléseit megértse, és azokra válaszolni tudjon. A tanult ismereteket tudja alkalmazni. Az órán meghallgatott autentikus szövegből ki tudja szűrni a legfontosabb információkat. Tudjon rövidebb verseket memorizálni, egyes olvasmányok tartalmát elmondani. Képes legyen kifejezni érdeklődést, kívánságot, nemtetszést, örömöt, csodálkozást, figyelmeztetést, bosszúságot és javaslatot.

Gutes Lernen!

Német nyelvi követelmények az 6. év végéig

A Wir 3 c. tankönyv alapján

 

Az idegen nyelv tanulásának célja:

Tudatosuljon a tanulóban az a tény, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát. Fedezze fel életkorának és egyéniségének megfelelően az idegen nyelvtanulás szépségét. Ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt. Növekedjen bátorsága és önbizalma az idegen nyelvi kommunikáció terén, ezáltal képes legyen információ befogadására és átadására a világról. Nyelvi gátak ne akadályozzák abban, hogy magyarként Európa polgára is lehessen.

 

Szókincs:

Évszakok, hónapok bemutatása, időjárás, ruházat, öltözködés, vásárlás, betegségek és gyógyításuk, testrészek, egészséges életmód, ételek, országok, nyelvek, különböző kultúrák jellegzetességei

Nyelvtan:

              - személytelen igék (es regnet, es schneit, es hagelt, es scheint)

- határozatlan névelő tárgyesete

- gyenge és vegyes melléknévragozás alany és tárgyesetben

- möchte, gefallen + Dativ, schaden + Dativ

- határozott névelő részes esete - felszólító mód

- Perfekt (II. múlt) - időhatározók

- országnevek, hová, hol, honnan kérdésre

- warum + weil+ Kati szórend

 

A tanult ismeret alkalmazása:

A tanuló legyen képes a megadott témákban megnyilatkozni. A tanult ismereteket tudja alkalmazni. Az órán meghallgatott autentikus szövegből ki tudja szűrni a legfontosabb információkat. Tudjon rövidebb verseket ill. szövegeket memorizálni, egyes olvasmányok tartalmát elmondani. Képes legyen kifejezni érdeklődést, kívánságot, nemtetszést, örömöt, csodálkozást, figyelmeztetést, bosszúságot és javaslatot.

Gutes Lernen!

Német nyelvi követelmények az 7. év végéig

A Wir 4 c. tankönyv alapján

Az idegen nyelv tanulásának célja:

Tudatosuljon a tanulóban az a tény, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát. Fedezze fel életkorának és egyéniségének megfelelően az idegen nyelvtanulás szépségét. Ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt. Növekedjen bátorsága és önbizalma az idegen nyelvi kommunikáció terén, ezáltal képes legyen információ befogadására és átadására a világról. Nyelvi gátak ne akadályozzák abban, hogy magyarként Európa polgára is lehessen.

Szókincs:

Országok, nyelvek, különböző kultúrák jellegzetességei, útbaigazítás, beszélgetések a városban, meghívás moziba, színházba stb., taxirendelés, közlekedési eszközök, városi intézmények és szolgáltatások, szoba berendezése, ülésrend, barátság, klikkek, osztálykirándulás, Tirol látványosságai, személyleírás, személyes történet elmesélése, az első nap az iskolában, Piroska, Münchhausen története

Nyelvtan:

-          országnevek, földrajzi helyek hová, hol, honnan kérdésre

-          weil+ Kati szórend

-          két esettel álló elöljárószavak

-          zu/mit + Részes eset

-          zu+Infinitiv

-          liegen/legen, stehen/stellen, sitzen/setzen, hängen/hängen

-          gehören/sich-Verben  használata

-          modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék

-          mellékmondat „dass”,”ob” és „als” kötőszóval

-          W-Fragen, kérdőszók

-          Präteritum (I. múlt)

A tanult ismeret alkalmazása:

A tanuló legyen képes a megadott témákban megnyilatkozni. Az órán meghallgatott autentikus szövegből ki tudja szűrni a legfontosabb információkat. Tudjon hosszabb verseket memorizálni, egyes olvasmányok tartalmát elmondani. Képes legyen kifejezni érdeklődést, kívánságot, nemtetszést, örömöt, csodálkozást, figyelmeztetést, bosszúságot és javaslatot. Képes legyen kérdezni, vitatkozni, véleményt nyilvánítani és az életkorának megfelelő interakciókban a tanult nyelvi elemek felhasználásával interakciót folytatni.

Gutes Lernen!

Német nyelvi követelmények a 8. év végéig

A Wir 5 c. tankönyv alapján

Az idegen nyelv tanulásának célja:

Tudatosuljon a tanulóban az a tény, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát. Fedezze fel életkorának és egyéniségének megfelelően az idegen nyelvtanulás szépségét. Ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt. Növekedjen bátorsága és önbizalma az idegen nyelvi kommunikáció terén, ezáltal képes legyen információ befogadására és átadására a világról. Nyelvi gátak ne akadályozzák abban, hogy magyarként Európa polgára is lehessen.

Szókincs:

Személyes történet elmesélése, az első nap az iskolában, a jövőről ill. a jövőképről beszélni, szakmák jellemzése, indoklás, személyleírás, külső és belső tulajdonságok, öltözködés, divat, ill. vita a divatirányzatokról, zenéről, tanácsadás, vélemény kifejezése, környezetvédelem, biotermékek, média, az újságírás lépései, állatvédelem, űrkutatás, olimpiai játékok

Nyelvtan:

-          Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv

-          Futur I. (jövő idő)

-          zu+Infinitiv

-          mellékmondatok: „wenn” és „um zu”

-          Was für ein…?

-          melléknévragozás

-          vonatkozói mellékmondatok

-          feltételes mód ( würde + Inf. +a sein és haben ill. a módbeli segédigék esetében)

-          wofür, für wen, dafür (az igevonzathoz kapcsolódó kérdések, válaszok)

-          Passiv

A tanult ismeret alkalmazása:

A tanuló legyen képes a megadott témákban megnyilatkozni. Az órán meghallgatott autentikus szövegből ki tudja szűrni a legfontosabb információkat. Tudjon hosszabb verseket memorizálni, egyes olvasmányok tartalmát elmondani. Képes legyen kifejezni érdeklődést, kívánságot, nemtetszést, örömöt, csodálkozást, figyelmeztetést, bosszúságot és javaslatot. Képes legyen kérdezni, indokolni, tanácsot adni, vitatkozni, véleményt nyilvánítani és az életkorának megfelelő interakciókban a tanult nyelvi elemek felhasználásával interakciót folytatni.

 

Gutes Lernen!