Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
 
 
1041 Budapest, Erzsébet u. 69.      OM-azonosító: 034863            
Telefon: 06-1-369-2273 (alsó),  06-1-369-3627 (felső, gimnázium)     Email: info@kig.hu

 
 
Tankönyvigénylés - jogosultságok. Fontos információk szülők számára.

Kedves Szülők!

 

Kérjük, hogy a mellékelt levelet figyelmesen olvassák el, mert fontos információkat tartalmaz minden szülő számára a tankönyvigényléssel, illetve a tankönyvrendeléssel kapcsolatban!

 

A tankönyvrendelésnél a rendeletek hierarchiáját kell betartanunk, azaz egy kormányrendelet erősebb, mint egy helyi önkormányzati rendelet. Minden tanulónál külön-külön, egyénre szólóan kell vizsgálnunk, hogy melyik rendelet vonatkozik rá. Így előfordul, hogy egy családon belül más jogcím alapján kapja az egyik gyerek a tankönyvet, mint a másik. Például: ha az egyik gyermek, jövőre másodikos lesz, a másik gyermek 6. osztályos, akkor a 2. osztályos gyermek az állam által felmenő rendszerben bevezetett térítésmentestankönyvet kapja (1. pont) az iskolai könyvtáron keresztül, és azt év végén vissza kell adnia a könyvtár részére. A 6. osztályos tanuló,ha normatív támogatásban részesül (2. pont), akkor az iskolai könyvtáron keresztül ingyen kapja a tankönyveket használatba, és tanév végén vissza kell adnia. Ha nem normatív támogatott tanuló, de szüleivel együtt bejelentett állandó újpesti lakcímmel rendelkezik 2016. január 1. és 2016. szeptember 1. között, akkor az önkormányzat fizeti a tankönyveit (3. pont), és azokat a tanév végén – a jelenlegi álláspont szerint – önkéntes alapon kell csak visszaadnia. De ha a 6. osztályos tanuló a gondviselőjével együttnem újpesti lakos, és nem is részesül normatív támogatásban, akkor ki kell fizetnie a tankönyvek árát (4. pont). Ha a családban van gimnazista tanuló, akkor csak abban az esetben nem kell a tankönyveiért fizetni, ha normatív támogatásban részesül (2. pont) és erről érvényes igazolása van, amit egy, a szülő által kitöltött formanyomtatvánnyal együtt az iskolának leadtak.

 

A 2016/2017. tanévben a tankönyvek finanszírozásához az alábbiakat kell figyelembe venni (a sorszámok a figyelembevétel sorrendjét jelölik): először azt kell megnéznünk, hogy a gyermek az 1. csoportba tartozik-e. Ha nem, akkor a 2. csoportba tartozik-e, ha abba sem, akkor a 3. csoportba tartozik-e, és ha abba sem, akkor a 4. pont vonatkozik rá.:

 

1.Az állam által térítésmentes tankönyvellátásban részesülneka 2016/2017. tanévben első, második, harmadik és negyedik osztályostanulók. A tankönyvrendelés ingyenessége automatikus, nem kell a szülőnek megigényelni.

A tankönyvek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik (könyvtári bélyegzővel ellátottak), a tanév végén majd vissza kell adni őket.

 

2.A5-12. évfolyamonállami támogatásból ingyenes tankönyvellátásra jogosult a normatív kedvezményben részesülő tanuló.

 Normatív kedvezmény igénybe vehető:

            - tartósan beteg gyermek esetében (Magyar Államkincstár által kiállított igazolással),

            - sajátos nevelési igényű gyermek esetében (szakértői és rehabilitációs bizottsági határozat alapján),   
            - három- vagy többgyermekes családban élő gyermek esetében (Magyar Államkincstár által kiállított

            igazolással),
            -rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetében (Szociális Osztály által                        kiállítotthatározat alapján).

A jogosultságról szóló nyilatkozatot, valamint a megjelölt igazolás másolatát le kell adni az iskolában legkésőbb a tanév végéig, illetve új határozat esetén a nyári szerdai ügyeleti napokon a tanév első napjáig, de legkésőbb 2016. október 1-ig. A nyomtatványtmájusban kapják meg azok a tanulók, akik a nyilvántartásunk szerint június hónapban még érvényes igazolással rendelkeznek. Azoknak a tanulóknak a szülei, akiknek már júniusra lejár az igazolásuk, és új igazolást igényelnek, vagy eddig még nem igényeltek, de most júniustól igényjogosultakká válnak, a tankönyvtámogatáshoz szükséges formanyomtatványt az iskolai titkárságokon kérhetik, illetve honlapunkról letölthetik.

Akik nem adják le időben a megfelelő papírokat, azok csekket kapnak a Könyvtárellátótól (KELLO) amit be kell fizetniük.Amennyiben biztosan tudják, hogy a szükséges igazolás tanévkezdésig a birtokukban lesz és a tanév első napjáig, de legkésőbb 2016. október 1-ig le is tudják adni az iskolának, akkor a csekket ne fizessék be. De felhívjuk a figyelmet, hogy az igazolásokat csak a megjelölt határidőig áll módunkban elfogadni, mert a KELLO rendszerében csak a megadott időpontig lehet rögzíteni a változást.

A tanév elején (2016. szeptember) csak annak tudjuk átadni a tankönyvet ingyenesen, akinek rendben van az igazolása, azaz a szükséges hivatalos iraton (igazoláson) feltüntetett érvényességi idő 2016. október 1. vagy az utáni dátum!

A tankönyvrendelés ingyenességét a szülőnek meg kell igényelni a formanyomtatvány kitöltésével és az érvényes igazolás leadásával. A tankönyvek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik, a tanév végén majd vissza kell adni őket.

 

3. Újpest Önkormányzata támogatja azokat az általános iskolás tanulókat, akik a fenti két csoport egyikébe sem tartoznak, de szüleikkel együtt 2016. január 1. és szeptember 1.között folyamatosan újpesti állandó lakhellyel rendelkeznek,és erről nyilatkozatot adnak az iskolának.

(Az Önkormányzat rendeletea www. ujpest.hu/rendeletek/2015-30.pdf címen megtalálható.)

Minden jövőre 5-8. évfolyamos általános iskolás tanulókap egy nyilatkozat nyomtatványt, melyeta szülő/gondviselő által kitöltve és aláírva 2016. március 30-ig kérünk visszaküldeni. Felhívjuk a figyelmet, hogy értelemszerűen csak a jogosult tanulók hozzák vissza a nyilatkozatot.Az újabb nyilatkozatot, melyben igazolják, hogy az újpesti lakcím folyamatosan szeptember 1-ig is fennáll,tanév végén a bizonyítvánnyal együtt osztjuk ki és a 2016/2017. tanévre vonatkozó tankönyvosztáskor kérjük kitöltve és aláírva behozni.

A tankönyvrendelés ingyenességét a szülőnek meg kell igényelni a nyomtatvány kitöltésével. A tankönyvek tanév végén történő visszaadása a jelenlegi állásfoglalás szerint önkéntes alapú.

 

4.Azok az általános iskolás, illetve gimnáziumi tanulók, akikre egyik rendelkezés sem vonatkozik, a KELLO által az iskolába kiküldött csekkjüketszeptember első napjaiban kapják meg.Tankönyvosztáskor a befizetett csekk feladóvevényét, illetve átutalás esetén az átutalásról készült másolatot kell a tanulónak magával hoznia. (A tankönyvek ellenértékének kiegyenlítési lehetőségeiről augusztus hónapban bővebben tájékoztatjuk a szülőket honlapunkon keresztül.)

Felhívjuk a figyelmet: amennyiben a tanév során a tanuló lakcíme – akár az állandó, akár a tartózkodási címe - megváltozik, azt haladéktalanul írásbanjelezzék (pontos emelet, ajtó megjelöléssel) az iskolatitkárnak, hogy az adatlapra rávezethesse az új, hivatalos elérhetőséget!

 

Budapest, 2016. március 21.

 

Együttműködésüket köszönjük:

 

                                                                      

                        Hirmann László                        Horváthné Csorba Andrea                   Örményiné Farkas Andrea

 

                        igazgató                                   tankönyvfelelős                                    könyvtáros   

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
Bejelentkezés